Nå gjelder det å holde trykket oppe.

Publisert 16.10.2015

I månedene som kommer må vi jobbe opp mot fylkespolitisk nivå for å sikre at ambisjonene i den vedtatte kystskogmeldinga følges opp. Det var budskapet til verdikjedeaktørene som deltok på medlemsmøtet i Skognæringa Kyst.

Skognæringa Kyst gjennomførte et vellykket medlemsmøte på Størdal onsdag 13. oktober. Det viktigste budskapene til medlemmene var oppfølging av arbeidet i Melding om kystskogbruket. -Vi må ut med de to hovedbudskapene fra meldinga; klimabudskapet og verdiskapingsbudskapet, sa Harald Nymoen, som leder arbeidet opp mot fylkeskommunene i Kystskogbruket.

Alle fylkeskommunene i Kystskogbruket vedtok den nye kystskogmeldinga på forsommeren i år. – Nå gjelder det å holde trykket oppe, og passe på at fylkestingene følger opp ambisjonene i meldinga, sa Nymoen videre. – Meldinga legger ambisjonene om en firedobling av verdiskapinga fra Skog22 til grunn. Det betyr at verdiskapinga fra kystskogbruket i må økes fra 17. milliarder til 60 milliarder innen 2045.

Gjennom å fortsette arbeidsformen i kystskogbruket, det gode samarbeidet mellom næringa, fylkesmannen og fylkeskommunene, skal vi bidra til at kystskogfylkenes store næringspotensial utløses og tas i bruk. Dette er verdiskaping mot det grønne skiftet, det gir altså ikke bare verdiskaping, men også gode klimaeffekter og er bærekraftig verdiskaping for framtida.

Handlingsplan for næringsutvikling i fylket er en fin inngang for å jobbe konkret med oppfølging av arbeidet med Melding om kystskogbruket. Her er klima, bærekraft, verdiskaping og rammevilkår fokusområder. Tema det er viktig å følge opp er:

  • Utvikling av verdiskaping og næringspotensialet knyttet til verdikjedene fra skogen.
  • Skog inn i de fylkeskommunale klimaplanene.
  • Økt bruk av tre i fylkeskommunale bygg.
  • Lokal videreforedling av skogråstoff framfor eksport av tømmer til utlandet.
  • Samarbeid med etablert industri og FoU for økt lokal verdiskaping, produktutvikling og markedstilpassing.

Fjerne flaskehalser på fylkesvegene for kostnadseffektiv transport av tømmer til foredlingsindustri.

Styreleder Jan Ivar Rødland avsluttet med å minne alle aktørene i verdikjeden om å benytte enhver anledning, på alle nivå og i alle sammenhenger, til å framsnakke skognæringa langs kysten.

Andre tema som ble tatt opp på medlemsmøtet var oppfølging av klimaskog, pågående prosjekter, politisk næringsarbeid og orientering fra Landbruks- og matdepartementet. Her er lenke til alle foredraga som ble presentert: