Tilskuddet til trebasert innovasjon  borte i Statsbudsjettet for 2016

Publisert 13.10.2015

Statsbudsjettet for 2016 som ble lagt fram på onsdag, viser at tilskuddet til Trebasert Innovasjonsprogram er borte. Dette er uheldig ettersom økt bruk av tre og treprodukter er et av de mest effektive klimatiltakene, og det har i tillegg en svært positiv effekt for næringa.

 

Hele tilskuddet som har gått til å stimulere til økt bruk av tre gjennom Trebaserte Innovasjonsprogram er tatt ut av statsbudsjettet for 2016. Regjeringen skriver i budsjettproposisjonen at næringa nå selv må ta hånd om utviklinga.

-Dette synes vi er beklagelig, sier Knut Dreier, nestleder i Skognæringa Kyst og direktør for Moelven Van Severen på Namsos. Skognæringa Kyst er opptatt av tiltak som kan fremme bruken av tre. I Melding om kystskogbruket som ble lagt fram i vår, vier vi til en rekke konkrete tiltak for bruk av tre i klimasammenheng. Dette er tiltak som i tillegg til å gi god klimaeffekt, også gir ringvirkninger gjennom verdiskaping i alle foredlingsledd, fra treet står i skogen til ferdig bygg.

– Byggesektoren kan bidra til å løse klimautfordringene gjennom økt fokus på byggematerialenes positive CO2-avtrykk. Det er nødvendig med ei fortsatt satsing på økt bruk av tre, småskala industriutvikling og nisjeproduksjon for å holde trykket oppe. Tresatsinga Satsing på bruk av tre har hatt, og vil kunne få, stor betydning for å øke kunnskapen hos byggenæring og entreprenører. Men ikke minst Det har dessuten bidratt til å sette fokus på hvordan offentlige beslutningstakere gjennom pilotprosjekter og signalbygg kan bidra til erfaringshøsting og etablering av ny praksis, påpeker Dreier.

Regjeringen var senest i vår gjennom Stortingsmelding 13 (2014-2015) tydelige på skogens betydning i klimasammenheng, blant annet gjennom å erstatte utslippsintensive byggematerialer med mer klimavennlige materialer som tre. Det ser ut til at Når det gjelder skogbaserte klimatiltak videre, ser det nå ut som om Regjeringen vil gi med ei hand og ta med den andre. Det er beklagelig både i verdiskaping- og klimasammenheng at regjeringen ikke viderefører satsinga på økt bruk av tre ikke blir videreført. – Skal man lykkes med innovasjon og omstilling, for å øke verdiskapingen basert på fornybare ressurser, kreves det en aktiv næringspolitikk. Å fjerne programmet for Trebasert Innovasjon er et steg i feil retning.

Foto: Joakim Dørum, Green Advisers