Skognæringsforum Nordland utreder lekterdrift.

Publisert 10.11.2015

Nordland har som mange av kystfylkene, store arealer sjønær skogreisingsskog uten tilgang til skogsveger eller anna infrastruktur.  Skognæringsforum Nordland startet derfor i vår et arbeid for å øke kompetansen knyttet til tømmeravvirkning med sjøtransport av tømmer. I går fikk forumet se slik drift i praksis.

Skognæringsforum Nordland er med sine 700 000 dekar skogreisingsskog Norges største skogreisingsfylke. Skogreisingsskogen utgjør 11% av det produktive skogarealet, og i store områder blir denne skogen klar for avvirkning i de neste tjue- tretti åra. I tiårene etter krigen, hvor disse skogressursene ble bygd opp, var sjøvegen en vanlig transportåre i mange av kystområdene, både for person- og varefrakt. Tømmerverdien var stor, og fløting av tømmer på sjø, vann og elver var derfor en økonomisk transportmetode helt fram mot 90-tallet. Mye av skogreisingsskogen ble derfor planet i liene og brattene langs fjorder og på øyer. Når nå stadig flere av feltene skogreisningsskog uten vegdekning når hogstmoden alder, har tømmeravvirkning til sjø igjen kommet opp som driftsmetode. Skognæringsforum Nordland ønsker derfor å utrede om tømmeravvirkning til sjø igjen kan være et alternativ i Nordland.

Det er de siste årene gjennomført en del tømmerdrifter til sjø på Vestlandet. Men økonomien i skogbruket har gjort det vanskelig for disse bedriftsetableringene å overleve over tid. Pr i dag, er Energihogst AS den klart største aktøren i dette markedet, med sine 12 ansatte og driftsapparat knyttet til egen «skogplattform».
De geografiske og klimamessige forholdene nord for polarsirkelen gir andre utfordringer enn lengre sør langs kysten. Kysten er ikke mindre værhard nåe en kommer nordover, tillegg kommer mørketida med de vanskelighetene det medfører. Alternativ bruk av lekteren i vinterhalvåret kan derfor være nødvendig. Det er slik nødvendig å utrede en mulig etablering av lekter for tømmerdrift til sjø for Nordnorske forhold spesielt. Det er likevel interessante erfaringer å hente fra områdene lengre sør langs kysten. Dette var bakgrunnen for at Skognæringsforum Nordland mandag besøkte Energihogst AS som før tida driver skogsdrift på Bømlo sør for Bergen.

Ombord på lekteren: fra v, Hans Nyeggen (NIBIO avd Bergen), Andreas Sletten (Fylkesskogsjef Nordland), Frank Karlsen (Sannessjøen Havn), Harald Wiggo Erdal (Mosjøen og Omegn Næringsselskap), Kurt Jessen Johansson (leder Skognæringsforum Nordland og sjef for Helgeland Havneselskap) i prat med daglig leder Ole Anders Aunet. Helge Kårstad (prosjektansvarlig kai og infrastruktur i Skognærings Kyst) lengst til høyre.

Forumet ble tatt godt imot av daglig leder Ole Anders Aunet og driftsansvarlig Benny Frånber. Selskapet Energihogst AS fra Austevoll kjøpte ved påsketider en lekter, som de i løpet av våren bygde om og utvikla til en moderne «skogplattform». Lekteren er 91 meter lang, 28 meter brei og rommer lugarer og oppholdsrom for skogsarbeidere, rom for parkering og vedlikehold av hogstmaskin, lassbærer, gravemaskin og tømmerbil. I tillegg fungerer lekteren som en flytende kai og har plass til 8-10 000 kubikkmeter tømmer. Moderne fasiliteter og strenge krav til helse, miljø og sikkerhet gjør dette til den første kjente flytende skogplattformen i Europa. Men det ligger mange timer arbeid bak, og det er satset store verdier for å få det til. Men så langt ser det lovende ut for den unge bedriften på Vestlandet, som nå også satser på å få til en sterkere skogfaglig oppfølging av skogeier, med rådgiving knyttet til planting og skjøtsel etter hogst.

Skogplattformen har fått oppleve vær av ymse slag i løpet av høsten, men med solid størrelse og forankringsutstyr har ikke dette vært et problem. Besøket fikk omvisning på hele plattformen, og ble til slutt invitert på lunsj i kantina om bord. Informativt, interessant og trivelig besøk for Skognæringsforum Nordland, som fikk nyttig påfyll for sine «letersonderinger» i Nordland.

Driftsansvarlig på skogplattformen, Benny Frånber, forteller om erfaringene knyttet til driftene som er gjennomført så langt. Fylkesskogsjef i Nordland, Andreas Sletten, var en av de intresserte tilhørerne som deltok fra Nordland.
Bildet er tatt i det som en gang var styrhuset på et skip, men som nå fungerer som fellesstue for de ansatte ombord på skogplattformen.

Daglig leder og eier Ole Andres Aunet,serverte flott lunsj ombord i kantina på skogplattformen. Leder for Skognæringsform Nordland, Kurt Jessen Johansson, til daglig sjef for Helgeland Havneselskap, fikk sammen med Andreas Sletten (FM i Nordland, bak), Harald Wiggo Erdal (Mosjøen og Omegn Næringsselskap, t.h.b.) og Frank Karlsen (Sannessjøen Havn) hadde mye å spørre daglig leder Ole Anders Aunet (forran i rødt) om under lusnjen.

Som den del av kompetansearbeidet knytta til lekter og sjøtransport av tømmer, arrangerte Skognæringsforum Nordland i samarbeid med FM i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Brønnøy og Sømna kommuner og Skognærings Kyst et Sjøtransportseminar i Brønnøysund den 19.-20. mai i år. Her bidrog nærmere 50 personer gjennom drøftinger og oppgaveløsning med kunnskap og erfaringer knyttet til tømmerdrift til sjø og transport med lekter og slepebåt. Egen nyhetssak om seminaret finner du her, og Rapport fra sjøtransportseminaret finner du her.