10. april er fristen

Publisert 24.02.2016

10. april er fristen for å søkje om statstilskot til tømmerkaiar i 2016. I statsbudsjett for 2016 er det sett av 46 millionar kroner til tømmerkaiar. Dette er ei dobling av løyvinga for 2015.

Søndenåneset tømmerkai i Vindafjord i Rogaland fekk statstilskot til utbygging av tømmerkaien i 2014. Det er planlagt delvis fornying og utviding av kaifronten til 50 meter og kalkulert kostnad var i underkant av 8 millionar kroner. Tømmerkaia er tenkt å dekke kommunane Vindafjord, Etne og deler av Suldal. Arbeidet er no igang og er venta å vere ferdig før sommarferien.
Foto: Helge Kårstad

  1. april er fristen for å søkje om statstilskudd til tømmerkaier i 2016.
    I statsbudsjett for 2016 er det sett av 46 mill. kroner til tømmerkaiar. Dette er en dobling av løyvinga for 2015.

    I ei pressemelding frå Landbruksdirektoratet heiter det:
    «Lokalisering av kaier er avgjørende for å sikre både kostnadseffektive tømmerleveranser til foredlingsindustrien innenlands og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt» og videre:
    «De som ønsker at tidligere innsendte prosjektskisser skal være med i prioriteringen i 2016, sammen med nye prosjektskisser, må gi beskjed om dette til Landbruksdirektoratet innen fristen for innsending av prosjektskisser i 2016″.

Sjå heile pressemeldinga frå Landbruksdirektoratet her: https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/infrastruktur/tommerkaier