Gode relasjoner til transportnæringa

Publisert 24.02.2016

Godt samspill mellom veieier og transportnæringa sikrer effektiv transport og gjør transporten mest mulig veivennlig. Det er behov for et nasjonalt program for utbedring av infrastrukturen, som inkluderer skogsveiutbygging, utbedring av flaskehalser på det offentlige veinettet, tømmerkaier og økt satsing på kompetanse og veiledning.

En engasjert forsamling med representanter fra næringa, fylkespolitikere, Statens vegvesen, administrasjonen i fylkeskommunene, kommunene og fylkesmennene var nylig samlet på Stjørdal. Tema var hva som må vektlegges og prioriteres i gjennomføring av Melding om kystskogbruket og Infrastrukturprogrammet. Kystskogbruket gjennomfører møter i alle fylkene i vinter og nå var turen kommet til Trøndelag.

-Det er et enormt etterslep som gjør at det må investeres mer for å kunne gjennomføre vedlikeholdet av de offentlige veiene, sa Frode Revhaug, fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag. Han viste til vedlikeholdsetterslepet, som har bygd seg opp over lang tid. Fylkeskommunene og staten må samarbeide for å få på plass finansiering for både å stanse og utbedre forfallet. Skognæringas behov er et godt eksempel på viktigheten av å ruste opp både riks- og fylkesvegnettet.

Revhaug skrøt samtidig av ansvarlige transportører som kjører etter forholdene. – Jeg kan ikke minnes sist jeg så at en tømmerbil var involvert i en alvorlig ulykke. Det er jeg svært glad for, og det tyder på seriøse sjåfører, seriøse transportører og en seriøs næring.

Gjennomføring av Melding om kystskogbruket 2015 og Infrastrukturprogrammet for Trøndelag og kystskogbruket var tema da disse representantene m.fl. var samlet på Stjørdal. Fra vestre på bildet (foran) Rune Saursaunet, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Tor Morten Solem, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, (bak) Hågen Ven, Statens vegvesen, Frode Revhaug, fylkesråd i Nord-Trøndelag, Karin Bjørkhaug, leder i Komite for infrastruktur i Sør-Trøndelag, Ole Bakke, Allskog og Rune Johnsen, Kjeldstad (foto: Kjersti Kinderås).

Det må på plass et nasjonalt program for utbedring av infrastrukturen
-Vi er ikke i mål med utbedring av flaskehalser på det offentlige vegnettet. Det er behov for et nasjonalt løft som ser infrastrukturen i en helthet med veistrenger som omfatter skogsveier, offentlig veinett og tømmerkaier, påpekte Rune Johnsen, konsernsjef i Kjeldstad i sitt innlegg. Skognæringa i Trøndelag er opptatt av nettverksbygging som inkluderer hele verdikjeden. Det jobbes nå med en ARENA-søknad som skal sendes til våren. Infrastruktur og logistikk er her prioriterte tema.

Nord-Trøndelag fylkeskommune skal investere 1,7 mrd. i utbedring av det offentlige veinettet de neste 4 årene. Rammen for Sør-Trøndelag fylkeskommune er på vel 3,3 mrd. Begge fylkeskommunene er opptatt av å følge opp med dialog med næringslivet og å finne løsninger gjennom sine veistrategier.

Fylkesskogsjef i Sør-Trøndelag, Tor Morten Solem framhevet også betydningen av at vi går sammen om å bygge skogsveier nå. Det var enighet om at det trengs både «veipådrivere» og veiplanleggere. Det må satses på begge disse funksjonene for å få gjennomført nybygging og ombygging av skogsbilveinettet.

Transportselskapet Nord skal i 2016 organisere transport av 1,46 mill. kubikkmeter tømmer i de 4 fylkene de dekker. Det betyr i praksis 160 lass pr. dag. Det store antallet understreker betydningen av en god og effektiv logistikk.

Utbyggingsprogrammet er det scenarioet som det ble valgt å jobbe videre medInfrastrukturprogrammet. Dette scenariet viser at hogsten kan økes fra dagens nivå på 2 mill. m3 til 5 mill. kubikkmeter for kystskogbruket. Jan Olsen, Skogkurs som var prosjektleder for Infrastrukturprosjektet, presenterte nye sammenstillinger for Trøndelag hvor det for transportvolumene nå skilles mellom massevirke og skurtømmer. Det skal jobbes videre med prioriteringene i programmet for å spille inn konkrete forslag fra næringa i arbeidet med forbedringer i veistrengene fra skogen fram til industrien. Behov for kompetanse og veiledning inngår som en del av denne helhetlige satsingen.