Massivtre-prosjektet på Moholt

Publisert 11.02.2016

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøkte Moholt studentby denne uken. Under omvisningen på Moholt traff ministeren utbygger/Studentsamskipnaden og Veidekke, representanter fra Trebyen Trondheim, trenæringen, NTNU og Tresenteret/TreFokus.

Foto: SiT.

Moholt 50?50 er det største massivtre prosjektet i Europa med 23500 m2 BTA og 6500m3 massivtre. Prosjektet bygger opp under satsingen med økt bruk av trevirke i byggerier og synliggjøring av det positive bidrag dette representerer i klimasammenheng.

-Skognæringa er fremoverlent og ønsker å satse på utvikling og omstilling for å ta en tydelig rolle i det grønne skiftet, men lav lønnsomhet og begrenset tilgang på kapital er en utfordring. Regjeringen bør omdisponere de 500 millionene som ble øremerket for skognæringen og gitt til Investinor i 2013, slik at disse enklere kan brukes til innovasjon og nyskaping for næringen. Skognæringa i Trøndelag sitt viktigste virkemiddel for videre utvikling ligger i et ARENA-prosjekt, og en har en tydelig forventning om at årets søknad får tilslutning fra programrådet, sa Rune Johnsen, konsernsjef i Kjeldstad til landbruksministeren under besøket.

Trøndelag har alle forutsetninger på plass for en økt bruk av tre som grunnlag for økt verdiskaping og positivt klimabidrag.
• Satsingen gjennom Trebyen Trondheim videreføres med ambisjon bl.a. å etterspørre regionale fornybare produkter og legge til rette for innovasjon hos-, samarbeid mellom- og utvikling av lokale/ regionale aktører.
• Vi har en komplett foredlingsindustri med alle virkes kvaliteter. Skognæringa i Trøndelag arbeider for å utvikle klyngen med formål å styrke og utvikle samarbeidet og innovasjonsfokuset gjennom bl.a. klyngeutviklingsprogrammet ARENA.
• Sterke FoU miljø i regionen.
• Vi har fått på plass et Tredriverprosjekt med pådriver for økt bruk av tre og innovativ bruk av tre. Viktige stikkord er informasjon og motivasjon mot næringslivet med særlig fokus på små bedrifter.

Samarbeidet må videreutvikles slik at det fører til produktutvikling og verdiskaping i Trøndelag som region med utgangspunkt i våre bedrifter og industri.