Nordland har kommet langt!

Publisert 30.03.2016

-Vi har store skogressurser i Nordland. Vegene, bruene og kaiene våre er særdeles viktige for å få tømmeret ut til et marked.

Det sa samferdselsråd Wilfred Nordlund under åpningstalen da Skognæringsforum Nordland samlet nær 30 deltakere til fagdag med tema Infrastruktur i Bodø den 17. mars. Både samferdselsråd Wilfred Nordlund og næringsråd Mona Fagerås deltok, med klare ambisjoner for skog- og trenæringa i Nordland.

– Som Norges største skogreisingsfylke har gir skogressursene et enormt potensiale for ny næringsutvikling gjennom omlegginga til bioøkoniomien. Fremover vil bioøkonomi bli et stort satsningsområde, sa næringsråden. Oljeprisen faller og aktiviteten i oljenæringen er nedadgående. Bioøkonomi er produksjon og foredling av biologisk fornybare ressurser, hvor hele råvaren utnyttes og foredles.
Dette ble godt mottatt av leder for Skognæringsforum Nordland, Kurt Jessen Johansson, Mulighetene dette gir er kolossale og Nordland kan bidra vesentlig del av det grønne skiftet, mente Jessen Johansson, som også fortalte hvordan skognæringsforumet jobber for å bidra til å løse ut dette potensialet.
Men skal vi greie å ta ut potensialet fra disse fornybare ressursene må blant annet infrastrukturen være på plass. Vi har en utfordring i Nordland fordi inntektene til fylkeskommunen blir betydelig mindre i årene som kommer, sa samferdselsråd Nordlund.

Under møtet fikk vi presentert hvordan Kystskogbruket jobber helhetlig med infrastruktur. Harald Nymoen fra Skognæringa Kyst viste hvordan det arbeides med oppfølging av anbefalingene fra Melding om kystskogbruket, som fylkestingene i alle de ti kystfylkene vedtok i 2015. Et av de prioriterte temaene fra meldinga er arbeidet med infrastruktur, gjennom oppfølging av Infrastrukturprogram for kystskogbruket.
Jan Olsen fra Skogkurs gjennomgikk hvordan Infrastrukturprogram for kystskogbruket (Rapp. 2015) dokumenterer hvordan en utbygging av infrastrukturen i kystfylkene bør skje for å møte framtidas utfordringer på en mest mulig samfunnsøkonomisk måte.

Statens Vegvesen region Nord (SVVN) har gjort en kjempejobb for å oppgradere fylkevegnette til å tåle vogntog med aksellast 60 tonn og lengde 24 meter. SVVN jobber sammen med Skognæringsforumet Nordland nå for å få gjennomgått det kommunale vegnettet for å se hvilke vegstrekninger som kan tåle høyere aksellast. Videre jobbes det med å få gjort en prioritering av flaskehalsene for skogbruksnæringa i Nordland. Arnt Albertsen, seniorrådgiver ved Veg- og transportavdelingen ved SVVN.

Geir Sund fra Fylkesmannens Landbruksavdeling i Nordland ga en oversikt over status for skogsbilveger i Nordland, og stilte spørsmål til ettertanke knyttet til de ulike alternative infrastrukturløsninger som skognæringa har tilgang til. Her ble det igjen satt fokus på at mye av skogreisingsressursene i Nordland står nært sjø. Dette er et tema Skognæringsforum Nordland har hatt stort fokus på det siste året, og har startet opp et arbeid for å vurdere etablering av skoglekter for drift til sjø i Nordland.

Videre bidrog også Frode Moen fra Transportselskapet Nord med innspill til infrastrukturarbeidet fra transportnæringas ståsted. Helge Kårstad, fagansvarlig for infrastruktur i Skognæringa Kyst, viste hvordan overbygninga i Skognæringa Kyst arbeider konkret med ulike prosesser og prosjekter knyttet til infrastruktur, med et særlig fokus på kai. Helge avsluttet på sin sedvanlige måte med artig promotering av ny bruk av ressursene fra kystskogen, denne gangen i form av sitkaski!

Foredrag og dokumenter som ble presentert på fagdagen:
Samferdselsråd Wilfred Nordland – tale.
Harald Nymoen – Oppfølging av Melding om kystskogbruket

Næringsråd Mona Fagerås – tale.
Kurt Jessen Johansson – arbeidet i Skognæringsforum Nordland
Jan Olsen, Skogkurs – Infrastrukturprogram for Kystskogbruket PP1  PP2
Geir Sund, FMNo – Status skogbilveger i Nordland
Arnt Albertsen, SVVN – Transport på offentlig vegnett i Nordland
Frode Moen, Transportselskapet Nord – Utfordringer sett fra transportørenes ståsted
Helge Kårstad – Skognæringa Kyst sitt infrastrukturarbeid, oppfølging videre