Applaus til styret i Skognæringsforum Nordland.

Publisert 03.04.2016

Skognæringsforum Nordland kan vise til stor aktivitet og godt næringspolitisk arbeid i 2015. Styret fikk derfor velfortjent applaus, – og fornyet tillit

Skognæringsforum Nordland gjennomførte i etterkant av fagdag om infrastruktur den 17. mars sitt årsmøte for 2015. En rikholdig årsrapport for 2015 viste stor aktivitet, med gjennomføring av prosjekter, etablering av nye prosjekter, flere tørre arrangementer og aktivt næringspolitisk arbeid. Satsingsområdene har vært knyttet til sikring av skogfaglig rekruttering og kompetanse, økt verdiskaping i verdikjedene fra skogen, nettverks- og klyngetenkning og infrastruktur, disse videreføres for 2016. For mer informasjon om aktiviteten i forumet, se Årsrapport for 2015.

Styret tok gjenvalg, og vil slik også i 2016 bestå av:
Leder: Kurt Jessen Johansson (Mosjøen Havn)
Nestleder: Inger Grethe Hansen (Allskog)
Styremedlem: Odd Fagervoll (Arbor)
Styremedlem: Jostein Saus (Statskog)
Styremedlem: Ansten Johansen (Polarsirkelen Skog og Bio)
Styremedlem: Knut Dreier (Moelven van Severen, Namsos)
Vara: Leiv Bustnes (Rana Skogeierlag)
Vara: Robert Vatnan (Vatnan Transport AS)

Observatører fra trepartssamarbeidet i Kystskogbruket:
Fylkesmannen i Nordland v/fylkesskogsjef Andreas Sletten
Nordland Fylkeskommune v/ seniorrådgiver Henry Andorsen

Som en del av en helhetlig tenkning rundt infrastruktur, ønsker Skognæringsforum Nordland å sette fokus på behovet for økt skogsvegbygging i Nordland. Mangel på skogvegprosjekter i Nordland førte i 2015 til at de fylkesvis fordelte midlene fra Landbruksdirektoratet til skogsvegbygging i fylkene, ikke ble brukt, og måtte returneres til Landbruksdirektoratet. Et virkemiddel for å få opp gode skogsvegprosjekter i Nordland kan være etablering av «skogpådriverstilling».

Skognæringsforum Nordland vedtok derfor følgende resolusjoner fra årsmøtet, for utsending til pressen og fylkestingspolitikere i Nordland:

Fornøyde deltakere etter årsmøte i Skognæringsforum Nordland og fagdag om Infrastruktur. Stemningen er god før årsmøtemiddag på restaurant Bjørk, et ikke helt tilfeldig valgt sted for anledningen.