Lensa har videreført ordningen med skogpådrivere

Publisert 29.06.2016

Nå er 30 kommuner i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag med i skognettverket.

Samarbeidet over kommunegrensene gjennom Lensa har vært under kontinuerlig utvikling over flere år. Dette har bidratt til å øke verdigrunnlaget og god forankring. Samarbeidet omfatter kommunal skogforvaltning, tømmerkjøpere, skogeiere, Fylkesmann, fylkeskommune, skogeierlag, Skogkurs, regnskapskontor. Verdigrunnlaget er basert på lokalt initiativ, engasjement, nettverk, samarbeid og aktivitet.

Lensa omfatter fem lokale nettverk med egne styringsgrupper, resultatansvar og pådrivere. Fra 2016 er nettverket utvida fra 27 til 30 kommuner i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag. En egen koordineringsgruppe koordinerer kunnskapsoverføringen mellom nettverkene.

Prosjekt «Utvikling av skogeierveiledning i skogbruket, 2016-2018» er godt forankra i dette grunnlaget, og det er lagt ned et stort arbeid både regionalt og i kommunene for å videreføre utviklingsarbeidet fra 2016. Prosjektet har som mål å utvikle god praksis og gode verktøy innenfor følgende fokusområder:

  • Nye skogeiere
    • Skogsveger /infrastruktur
    • Skogbruksplan
    • Skog og klima- driftsteknikk og skogbehandling

Utvikling av felles arena vil være viktig framover for å videreutvikle felles identitet, inkludere nye kommuner som inngår i nettverket fra 2016 , øke samhandlingen mellom nettverkene i Trøndelag og bidra til god kontakt med Skognæringa i Trøndelag og Kystskogbruket.

Nettverk med pådrivere gir gode resultat

Resultat fra tidligere prosjektperioder( Lensa 2013-15) viser denne måten å arbeide på gir gode resultat for alle parter. For skogforvaltningen bidrar samarbeidet til større synlighet og delaktighet. Man oppnår større trygghet i myndighetsutøvelsen. Kompetanse utvikles og vi får en mer effektiv bruk av tilgjengelig fagkompetanse i kommunene. Dette gir bedre måloppnåelse både i forhold til forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver innenfor skogbruket. Tilbakemeldinger fra kommunene viser klart at samarbeidet over kommunegrensene betyr mye og er i god utvikling.

Fagmiljøene i kommunene innfor plan, miljø og landbruk i Sør-Trøndelag er små og lite robuste(NIVI-rapport 2012:3). Lensa har slik sett vært et nødvendig tiltak for å møte det utfordringsbilde NIVI rapporten beskriver i forhold til fagmiljøene.

Kunnskapsbasert forvaltning av skogressursene
Skogbrukets bidrag til det grønne skiftet og bioøkonomien er avhengig av en kunnskapsbasert forvaltning av skogressursene. Etablerte skognettverk som Lensa, Innherred skognettverk og Namdal skognettverk har sin hovedfokus på verdikjeden fra skogsfrø til levert råstoff på industritomt og med nærhet til stubben og skogeier. En videreføring av skognettverkene med pådriverordning er derfor svært viktig for den videre utvikling.
Vi minne oss på at all aktivitet starter med skogeier, og at det er skogeier som besitter råvaren.

Foto: C Morken