Trefiber i utvikling av fiskefor

Publisert 08.07.2016

Mulighetene for å bruke slam fra fiskeoppdrett og tremassefabrikk til produksjon av fiskefor til oppdrett av settefisk kartlegges. Et samarbeidsprosjekt mellom representanter fra skogindustrien i Trøndelag, oppdrettsnæringa og ledende forskningsmiljø på fiskeri og havbruk.

Fabrikksjef Odd Morten Aalberg på MM Karton FollaCell håper at restprodukter fra produksjonen i framtida kan bli en del av komponentene i fiskefor. Foto: Håvard Zeiner.

MMK FollaCell og SalMar Settefisk i Follafoss samarbeider med SINTEF Fiskeri og havbruk i et prosjekt for å kartlegge mulighetene for å bruke slam fra disse to bedriftene som en ressurs for marin bioproduksjon. SINTEF har brukt slammet som for til dyreplankton og børstemark. I dyrkningsforsøket har de testet om disse artene kan utnytte slammet (restproduktene). Dette skal så bli råstoff i fiskefôr. Resultatene er så langt positive.

I sirkulær økonomi er det full råstoffutnyttelse der alle ressursene blir tatt i bruk. Bruk av slammet er et potensiale for økt verdiskaping.

 Økt etterspørsel etter sjømat

Det forventes en betydelig vekst i norsk sjømatproduksjon, fra 1,1 mill. tonn laks i Norge i 2012 til 5 mill. tonn laks i 20501. Samtidig øker andelen importerte fôrråvarer. Fiskemel og -olje er begrensede ressurser. I 2012 ble 93 % av proteinrike råvarer i Norge importert. Det norske markedet for trebaserte proteiner til fôr er potensielt svært stort. Ved 10 % innblanding i fôret anslås det at den norske etterspørselen etter trebaserte proteiner til fiskefôr vil være 160.000 tonn i 2016, økende til 480.000 tonn i 2030. Midt-Norge har en betydelig akvakulturnæring, og forutsetningene er derfor gode for å kunne oppnå sterke synergier mellom SiT og midt-norsk akvakulturnæring.

 Nyskapende satsing

Skognæringa i Trøndelag er en tradisjonsrik næring som de siste to årene har arbeidet hardt for å omstille seg for framtida. Et viktig fundament for omstilling er klyngens fortrinn som grønn næring. Dette fortrinnet brukes aktivt for å posisjonere klyngen som en nasjonal nøkkelaktør for «det grønne skiftet» med utgangspunkt i skog. Skognæringsklyngen i Trøndelag ser utviklingsområder innenfor mange områder. Utvikling av produksjonsprosesser for produksjon av trebasert dyre- og fiskefor en prioritert satsing.

Nationen har en artikkel om prosektet sist lørdag.  

 

Kontaktpersoner

  • Odd Morten Aalberg, MM Karton FollaCell AS, tlf. 416 40613
  • Karl-Chr Aag, SalMar Settefisk AS, tlf. 90 20 30 80
  • Jan Ove Evjemo, SINTEF Fiskeri og Havbruk, tlf. 930 68 350