Skogmeldinga er lagt fram.

Publisert 20.10.2016

Skognæringa Kyst er meget fornøyd med at Regjeringa i en egen stortingsmelding behandler den norske skog- og trenæringa. På innhold innfrir Skogmeldinga på noen områder og skuffer på andre.

Skognæringa Kyst er meget fornøyd med at Regjeringa i en egen stortingsmelding behandler den norske skog- og trenæringa. Klimaperspektivet for aktiv bruk av skog som ressurs legges til grunn. Det er positivtat meldinga forsøker å ta et verdikjedeperspektiv, og ønsket om økt avvirkning er entydig. Dette er en god inngang til å utnuytte det store potensialet de kommende skogressursene langs kysten vil utgjøre for framtidig verdiskaping og karbonfangst, jmf Melding om kystskogbruket (2016).

Regjeringa viderefører også gjennom skogmeldinga en sterk satsing på infrastruktur. Det er særlig viktig at meldinga skisserer tiltak for utbedring av flaskehalser. For kysten vil det likevel være behov for ytterliger tiltak ut over det som er skissert fulgt opp gjennom Norsk Transportplan.

Også på andre områder vil kystskogbruket ha bruk for andre virkemidler enn de som er skissert i meldinga. Endringer i eiendomsstruktur vil gi resultater for skogforvaltninga og aktiviteten først på lang sikt. Langs kysten ønsker vi derfor økt satsing på det vi vet virker også på kortere sikt, gjennom aktivt pådriverarbeid retta mot skogeier. Landet har solid erfaring for at veiledning og planlegging av fellestiltak er et billig og meget effektivt aktivitetsøkende tiltak.

Det er imidlertid lite å finne om virkemidler og rammevilkår for utvikling av industrien som baserer seg på råvarene fra skogen. Meldingas tiltak for å øke innenlands treforedling synes dessverre lite offensiv og kan gi inntrykk av at man ennå ikke er beredt til å omstille ifra oljeøkonomi. Fjerning av støtteordningene gjennom Treprogrammet, ei ordning som er etablert for nettopp å ivareta næringas spesielle utfordringer, er et eksempel på dette. Aktørene i de trebaserte verdikjedene er derfor skuffet over meldinga.

Skognæringa Kyst har sendt ut denne pressemeldingen med vår uttalelse til Skogmeldinga (Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst – Konkurransedyktig skog- og trenæring).

Skognæringa i Trøndelag, regionen som har landets mest komplette næringsklynge på skog, har også uttalt seg om Skogmeldinga, dere uttalelse finner du her.

Andre kommentarer til Skogmeldinga:

Hele Skogmeldinga (Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst – Konkurransedyktig skog- og trenæring) finner du her.