Skognæringa Kyst på høringsmøte om Skogmeldinga i Næringskomiteen

Publisert 07.11.2016

Treffsikker skog- og næringspolitikk virker best når den rettes mot de forskjellige utfordringer næringa har i ulike deler av landet. Skogmeldinga treffer slik bare på infrastruktur.

Dette var Skognæringa Kyst sitt budskap på Stortinget i dag mandag 7. november, under Næringskomiteens høring til Skogmeldinga (Stortingsmelding Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst – Konkurransedyktig skog- og trenæring).

Lars Slåttå, spesialrådgiver i Skognæringa Kyst og Olav VOld, logistikksjef ved MM Karton FollaCell og styremeldem i Skognæringa Kyst, deltok på høringa i Næringskomiteen.

-Treffsikker skog- og næringspolitikk virker best når den rettes mot de forskjellige utfordringer næringa har i ulike deler av landet. Såkalt nøytral næringspolitikk skaper ikke like muligheter for næringsutvikling i hele landet. Det er både de samlede konkurransedyktige rammevilkår og vår egen dyktighet som avgjør om vi lykkes i forhold til utfordringene i det grønne skiftet og bioøkonomien, uttaler styreleder i Skognæringa Kyst Jan Ivar Rødland i en kommentar til Skogmeldinga.

Høringsuttalelsen til Næringskomiteen fra SKognæringa Kyst finner du i sin helhet her.

Oppsummert kom Skognæringa Kyst med innspill til Næringskomiteen på følgende tema:

Infrastruktur
Skognæringen langs kysten har større drifts- og transportkostnader for tømmer enn landsgjennomsnittet. Dette fordi vi har et lite utbygd skogsveinett (tredjeparten pr. arealenhet av innlandet), svært mange flaskehalser for tømmertransport på offentlige veier og et lite utbygd/ dårlige tømmerkaier. I skogmeldinga blir det vist til tiltak i NTP 2018-29. Dette kan vi ikke vente på.  Inntil offentlige veiene er godkjente for tømmervogntog (oppskrive eller opprusta) bør det innføres en dispensasjonsordning for tømmertransport. Infrastrukturprogrammet i kystskogbruket (2015) dokumenterer hvordan hele transportkjeden fra skog til industri raskt må opprustes.

Virkemidlene i skogpolitikken må omfatte tiltak som også retter seg mot skogeierne.
Den historiske eiendomsstrukturen med mange skogeierne som beslutningstakere vil kunne bli utfordrende for utviklingen av norske skogverdikjeder. Endringer i eiendomsstruktur vil gi resultater først på lang sikt. Skognæringa Kyst savner derfor alternative tiltak, som f.eks. aktivt pådrivingsarbeid. Veiledning og planlegging av fellestiltak er et billig og meget effektivt aktivitetsøkende tiltak. Det bør dessuten stimuleres til eiendomsoverbyggende samarbeid.

Kommunene må ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ivareta forvaltningsoppgavene. Derfor må det stilles tydelige krav til kommunene som skogmyndighet. Ei aktiv skognæring er avhengig av en fungerende forvaltning. Offentlig skogforvaltning trengs mest der skogbruket er ungt og lite modent.

Gjennom fremtidsrettet innovasjon og bioøkonomi vil næringen finne sin konkurransekraft
-Olav Vold, logistikksjef på MM Karton FollaCell og styremeldem i Skognæringa Kyst, deltok på høringa og påpekte overfor Næringskomiteen at – Meldingas tiltak for å øke innenlands treforedling er lite konkrete og lite offensive og kan gi inntrykk av at man ennå ikke er beredt til å omstille fra oljeøkonomi. Videre bedres ikke forutsigbarheten for næringa ved å ta bort ordninger som er etablert for nettopp å ivareta næringas spesielle utfordringer, jf. Treprogrammet.

Skogproduksjon
-Meldinga er heller ikke tydelig på vedlikehold og oppbygging av framtidsskogen, sa Lars Slåttå, spesialrådgiver for Skognæringa Kyst til Næringskomiteen.  Skognæringa Kyst hadde forventet at klimautfordringene og bruken av skog og tre som kostnadseffektivt verktøy i klimaarbeidet hadde blitt viet større oppmerksomhet og fulgt opp med konkrete tiltak.

Meldinga løfter foreløpig ikke skogens rolle i omstilling til lavutslippssamfunnet slik ekspertutvalget for Grønn konkurransekraft foreslår.

Uttalelser fra Skognæringa kyst til Skogmeldinga og Statsbudsjettet 2017:

Innspill om skogproduksjon og klima til Skogmeldinga

Skogeierne i ny skogmelding

Innspill om infrastruktur til Statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettets nedtrekk av regionale utviklingsmidler tapper næringslivet for utviklingskraft

Kystskogbruket er et bredt skognæringspolitisk samarbeid mellom skognæringa, regional politikk og forvaltning fra Finnmark til Vest-Agder. Den fylkeskommunale Melding om kystskogbruket (2015) danner grunnlaget for samarbeidet om å øke aktiviteten og verdiskapinga i de trebaserte verdikjedene i de 10 fylkene.
Skognæringa Kyst SA er overbygningen for skognettverkene i fylkene med alle de kommersielle næringsaktørene med skogbruk, skog- og trebearbeidende industri.