Økt produksjon på FollaCell

Publisert 06.02.2017

MM Karton FollaCEll AS øker produksjonen i 2017 og har behov for stadig mer råstoff

Fabrikken produserte i 2016 over 130 000 tonn termomekanisk masse, og har planer for en ytterligere økning til 180 000 tonn. Dette vil også føre til en kraftig økning i behovet for råstoff. Fabrikken bruker i dag 370 000 kubikkmeter slip og industriflis pr år. Med ambisjonene for økning i produksjonen vil råstoffbehovet øke til 480 000 kubikkmeter pr år.

Verdikjedesamarbeidet gir løft
MM Karton Folla Cell er med i klyngeutviklingsprosjektet Arena SKOGnæringa i Trøndelag som startet i 2016. Arena SKOG sitt hovedmål er å styrke klyngebedriftenes konkurransefortrinn gjennom økt innovasjonsevne og markedsutvikling rettet mot nasjonale og internasjonale markeder.

– Det mest lønnsomme for regionen er at det økte behovet for råstoff en produksjonsøkning vil gi leveres lokalt og regionalt. Import er en dyrere løsning som ikke gir samme sysselsettings- eller verdiskapings effekt for regionen. Det er fortsatt et stort potensial for økt avvirkning i vår del av landet og mer effektiv transport, sier fabrikkdirektør Odd Morten Aalberg.

– Gjennom Arena-prosjektet ser man også på hvordan man kan utnytte restprodukter på en annen måte enn i dag. Biomasseproduksjonen på Fiborgtangen er et godt eksempel på dette.

Trefiber i nye produkter
Industriutvikling er et av satsingsområdene i Arena SKOG-prosjektet, og FollaCell har sammen med Papir- og fiberinstituttet AS (PFI) i Trondheim fått støtte fra Norges forskningsråd til et prosjekt som skal se på utvikling av absorberende biofiber.

– Forskningen og utviklingen av produktet vil ta noe tid, men vi har store forventinger til at det skal bli et godt produkt på verdensmarkedet, sier fabrikkdirektør Aalberg.