Ei heilt avgjerande satsing

Publisert 18.08.2017

«Ei satsing som er heilt avgjerande for å oppretthalde og utvikle skognæringa, skape fleire arbeidsplassar og inntekter til kommunane» sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale då han nyleg vitja den nye tømmerkaia i Mandal.

Den nye hamna Strømsvika i Mandal. Tømmerkaia ligg til venstre i biletet.
F.v. Alf Erik Andersen (ordførar i Mandal), Alf Gottfred Møll (Maren AS),Even Hedland (styremedlem AT-skog), Stig Hellerud (Viken AT Market), Olav Neset (Mandal Havn), Jon Georg Dale (Landbruks- og matminister), Gisle M.Saudeland (Vest-Agder Fylkeskommune), Lloyd Gundersen (Nortømmer), Karl Gjermund Damlie (Fylkesmannen), Tom Eikså (TT entreprenør), Ove Nodeland (styreleder Mandal Havn) og Margrete Dysjaland (politisk rådgjevar til landbruks- og matministeren)
Alle foto: Helge Kårstad

Viktig både for skognæring og folk flest i Mandal
I Strømsvika ved Mandal blir det bygd ei heilt ny hamn. Skognæringa og kommuane i Lindesnesregionen (Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral) står bak det første store tiltaket i den nye hamna, ei tømmerkai til kring 70 millionar kroner.
Denne veka vitja landbruks- og matminister Jon Georg Dale tømmerkaia som etter planen skal opnast kring 1. november. Forutan statsråden og politisk rådgjevar Margrete Dysjaland møtte representantar for skognæringa, kommunane, fylkeskommunen og Mandal Havn.
Det vart sagt svært mykje positivt om den nye hamna som også fører til at tungtrafikken no blir ført ut av Mandal by. Ordføraren la heller ikkje skjul på at ei ny hamn utanfor byen har vore eit ynskje i mange år. Og la til at utan skognæringa og Kystskogbruket sitt engasjement og statsråden si satsing på tømmerkaiar hadde dette ikkje late seg gjere no. Både Stig Hellerud frå Viken AT Marked og Lloyd Gundersen frå Nortømmer understreka at ein ny kai med kontinuerleg tilgang til 120 meter ny kaifront ville bli svært viktig for eit stadig aukande hogstkvantum i regionen. Karl Gjermund Damlie frå Fylkesmannen sa også at prognosar frå Landskogtakseringa syner trong for auka hogst i mange år framover. Landbruks- og matministeren understreka at den nye tømmerkaia i Mandal er viktig for skognæringa og at denne satsinga har vore ei prioritert oppgåve frå regjeringa si side.

Den nye tømmerkaia tek form. Lengda på kaifronten er 120 meter. Lessing direkte på kaifront vil redusere logistikk og terminalkostnader i storleiksorden 10-30 kroner pr. kubikkmeter. Årleg vil det gå inntil 200 000 kubikkmeter tømmer over kaia. Tungtrafikken gjennom folkerike områder i Mandal by vil stort sett forsvinne.

Frå veg til bane og sjø
Dei fleste politiske parti har i mange år snakka positivt om å medverke til at meir av tungtrafikken i Norge skal førast frå veg til bane og sjø. Tilgang til tømmerkaiar og sjøtransport av tømmeret er ein føresetnad for at det i det heile kan drivast eit skogbruk i fleire av kystskogfylka. I tillegg vil ei utbetring som fører til lenger kaifront resultere i lågare logistikk- og terminalkostnader. At sjøtransport er både relativt rimeleg og svært miljøvenleg (pr tonn/km) gjer desse investeringane særdeles samfunnsnyttige.

Sjøtransport av tømmer er ei svært miljøvenleg og kostnadseffektiv transportform pr. tonn pr. km samanlikna med andre transportformer. Meir gods frå veg til bane og sjø har lenge vore eit tverrpolitisk ynskje. Dette tømmeret er på veg frå Sogn og Fjordane til skogindustri i Trøndelag.

Gode dokumentasjonar og stor interesse
Kystskogbruket har fått utarbeidd fleire rapportar som gjeld infrastruktur (særleg Kairapporten frå 2011 og Infrastrukturprogrammet frå 2015). Saman med søknader frå kaieigarar langs kysten, har desse rapportane dokumentert ei svært stor interesse for å bygge ut tømmerkaiar. Dersom ein ser bort frå det som er ferdig bygd og løyvd hittil, vil det på kort sikt vere trong for ytterlegare investeringar kring 140 millionar kroner i kystskogfylka. Dette tilsvarar ein rimeleg rask trong for 100 millionar kroner i statstilskot. Orkanger i Sør-Trøndelag er eit av dei største prosjekta som treng ei snarleg løysing for å oppnå betre logistikk på tømmeret som i dag går over hamna.

Jon Georg Dale vil følgje opp vidare
Sidan 2012 har staten løyvd 220 millionar kroner til tømmerkaiar i Norge. Berre i 2017 vart det løyvd 75 millionar kroner. Fordelinga av desse siste midlane vil kome i næraste framtid.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har ved fleire høve, så også i Mandal sagt at denne regjeringa vil satse vidare på å bygge ut fleire tømmerkaiar i Norge.

Sjå også video frå 15. august på facebooksida til landbruksministeren: https://www.facebook.com/landbruksministerJonGDale/?fref=ts

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale forsikrar at denne regjeringa vil satse vidare på å betre infrastrukturen for skogbruket i Norge. Her saman med finansminister Siv Jensen under opninga av Eikefjord Tømmerkai 29. mai.