Skognæringa Kyst med klar tilbakemelding rundt prosessen med svartelisten

Publisert 21.02.2018

I samråd med tidligere forsker Bernt-Håvard Øyen sendte Skognæringa Kyst SA i februar et brev til Artsdatabankens administrere direktør Einar Hjorthol vedrørende arbeidet med svartelisten og med klare innvendinger til de vurderinger som ble lagt ut til ettersyn og kommentarer.8.1.2018.

Deler av brevet er gjengitt her

Særlig knytter våre tilbakemeldinger seg til hvordan en rekke av bartrærne er håndtert og vurdert i utkastet, og der vi ser meget alvorlig på faglig uetterrettelighet, manglende dokumentasjon, lite eller ingen referanser og en rekke svake og mangelfulle vurderinger gjennomført for skogbrukets sentrale produksjonsarter. Lovnaden for fremmedartsarbeidet, med transparens og kunnskapsbaserte vurderinger er, slik vi vurderer det, brutt på flere punkter. Skognæringa Kyst SA mener det er derfor er nødvendig å varsle fagdepartement og direktorater om de forhold som foreløpig er fremlagt, og vi legger til grunn at ADB får ryddet opp i disse spørsmål før den endelige listen legges ut.

Skognæringa Kyst SA og Kystskogbruket finner det foruroligende at flere faglige innvendinger som både ble reist til norsk svarteliste 2007, i brev til ADB ved fremleggelse av «Norsk Svarteliste 2012», i brev til ADB 23.januar 2017 og i møte med dere våren 2017, blir oversett. I møte med ADBs tidligere direktør Myklebust og utvalgte medlemmer av «karplantegrupppen» våren 2017 ble Skognæringa Kyst SA stilt i utsikt at flere av de forhold vi pekte på skulle det ordnes opp i gjennom en revisjon av FAB før vurderingene ble igangsatt. I etterkant ser vi at det høsten 2017 blitt gjennomført en ny evaluering, men uten vesentlig kursjustering.

Hele brevet med følgende forhold og vurderte momenter finnes her.