VERDIER I FRAMTIDSSKOGEN

Publisert 14.05.2018

Invitasjon til åpen konferansen 12. juni 2018, fra kl. 09.00-16.00 på Scandic Hell, Stjørdal.

12. juni 2018, fra kl. 09.00-16.00

Scandic Hell, Stjørdal

Møteleder: Erik Lahnstein

Kystskogbruket har et stort og uforløst verdiskapningspotensiale

knyttet til skog og trebruk. Potensialene og mulighetene som ligger

i framtidsskogen, verdiskapingen knyttet til disse skogressursene

og hva gjør vi med dette er det gjennomgående temaet på konferansen.

Kystskogbruket kjennetegnes bl.a. av:

– Et stort og uforløst verdiskapningspotensiale knyttet til skog og trebruk.

– Næringa satser på fornyelse som grunnlag for økt vekst.

– Kraftig forbedret råstoffsituasjon på kysten.

– Stort potensiale for å øke skogens betydning i klimasammenheng.

– Skogproduksjonen kan øke betydelig gjennom oppbygging av framtidig skogressurser gjennom

planteforedling, forbedret skogplanteproduksjon og bruk av utenlandske treslag.

– Samfunnsøkonomisk bekymringsfullt med store avvik mellom areal som hogges og areal som blir

tilplantet etter hogst.

Blant flere spennende foredragsholdere er:

– Hans Aasnæs, Senior Vice President, Umo Group som innleder Framtidsskogen som grunnlag for utvikling

av innovativ skogindustri i Norge.

– Lars Sperre, konsernsjef Norske Skog om Norske Skogs utviklingsarbeid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.