Nye styremedlemmer og styreleder for Skognæringa Kyst SA

Publisert 13.07.2018

Følgende personer er valgt inn i det nye styret etter årsmøtet 13 juni på Stjørdal.

Ole Bakkehar tatt over som styreleder etter Jan Ivar Rødland. Ole Bakke er spesialrådgiver i ALLSKOG med hovedansvarsområde er Infrastruktur, dvs. tilrettelegging for kostnadseffektiv tømmertransport. Han leies ut til ARENA Skog som prosjektleder for utviklingsområdet Infrastruktur. Han har bred erfaring fra ledelse og styrearbeid i skog- og skogindustribedrifter gjennom de siste 32 åra, hvorav adm. dir. i Allskog de siste årene. Han har også flere styreverv i andre bransjer.

Åsta Midtbø nytt styremedlem. Jobber til daglig som seksjonsleder i Multiconsult i Bergen. Har blant annet vært tillitsvalgt og sittet i styret i Vestskog i flere år, frem til 2017. Sitter i dag som styremedlem i skogselskapet i Hordaland og som leder i Skogforskningsfondet for Vestlandet.

«Skog er for meg eit interessant fagfelt der eg ikkje har fagutdanning men har etter kvart fått litt innsikt. Det er likevel viktig for meg å minne fagfolka i diverse organisasjonar om at dei fleste som eig skog på vestlandet (og sannsynlegvis i resten av kystskogbruket sitt område) ikkje er fagutdanna og at ein får gitt informasjon på ein forståeleg måte.  Som skogeigar av mindre skogeigedomar kan det fort verte mange år mellom kvar gong ein gjer noko aktivt skogbruk i skogen sin, enten det er planting, ungskogpleie eller hogst, og det å få informasjon om skogbruket er viktig. I arbeidslivet mitt har eg jobba mykje med samferdsel og dette er også eit område som ligg hjartet mitt nært, så det å arbeide for at infrastrukturen skal bli best mogeleg for skognæringa i kystfylka gler eg meg til». 

Olaf Gjedrem nytt styremedlem. Til daglig er han gårdbruker og prosjektleder for Jæren vassdraget. Tidligere har han vært ordfører og fylkestingrepresentant for Krf. Han har også møtt som fast representant i stortinget i to perioder, vært medlem av nærings- og kommunalkomiteen på stortinget. Han innehar flere verv deriblant leder for Jordvernforeningen i Rogaland og han sitter som fungerende leder i Rogaland Skognæringsforum.

«Grunnen til at jeg engasjerer meg i Skognæringsforumet og som styremedlem av Skognæringa Kyst er pga. at skog er en fantastisk ressurs. Det gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i distriktene og gjennom aktiv forvaltning og investering i dagens skogressurser binder det store mengder CO2. Som skogeier føler jeg også et ansvar for å bidra til en bedre forvaltning av skogressursen, pga. at produksjonsskog i dag er under sterkt press og urimelige restriksjoner».                   

Styret består i tillegg av:

Torbjørn Frivik

Arild Kulsen Hansen

Ann-Hege Hanstad

Rolf Solberg