Vi må legge til rette for mer skogbasert industri i Nordland

Publisert 26.09.2019

Interesserte politikere i panelet
Interesserte Nordlandspolitikere i panelet.

Interesserte politikere møtte skognæringa i Nordland på seminar i Mosjøen før valget. Skog som en del av klimaløsningen og skogbasert industri ble løftet fram av både innledere og politikere.

 

Den 26. august arrangerte Skognæringsforum Nordland skogpolitisk seminar i Mosjøen. Under tittelen «VISJONER FOR EI BÆREKRAFTIG SKOGNÆRING I NORDLAND» ble politikerne presentert skogfaglige fakta for Nordland, og skog- og trenæringas visjoner for framtidas skognæring i Nordland.

På bakgrunn av et flere år langt samarbeid mellom Skognæringsforum Nordland og Vefsn museum med fokus på spesielle virkeskvaliteter fra skogen for bruk i bygningsvern, ble valgkampseminaret denne gangen lagt til Jacobsenbrygga i Mosjøen. Alle de politiske partiene unntatt MDG var representert, og nærmere 30 interesserte deltakere møtte opp for å diskutere skognæringspolitikk.

Innledningsvis var det innlegg fra Kurt Jessen Johansson, leder for Skognæringsforum Nordland, med kort presentasjon av forumets satsingsområder og syn på skognæringas utfordringer og muligheter i Nordland.Forumsarbeidet har mellom anna ført til etablering av Bedriftsnettverksprosjekt for skog- og trenæring i Nordland gjennom Innovasjon Norges klyngeutviklingsprogram. Prosjektarbeidet ledes av Kunnskapsparken Helgeland, og prosjektleder Thomas Borgen orienterte om prosjektarbeidet.

Fylkesmannen representert ved Gunnar Nygård ga forsamlingen fakta om status for skogressursen, hvor tilveksten framover gir et årlig avvirkningspotensial på 600 000 kbm.  Samtidig viser fylkesmannens oversikt at manglende skogsvegdekning og flaksehalser på offentlig vegnett er utfordringer for skognæringa. Arbeidende styreleder i Skognæringa Kyst, Ole Bakke, bekreftet i sitt innlegg hvordan infrastrukturen må forbedres dersom vi skal greie å løse ut potensialet i skogbruket i Nordland. Her er oppskriving av veger på kommunalt vegnett en avgjørende faktor, som politikerne i Nordland kan bidra til ved å gi klare føringer om at oppgaven må prioriteres i kommunene.

Per Skorge, adm.dir. i Norges Skogeierforbund, prioriterte til forumets store glede å delta under seminaret. Skorge orienterte om norsk skognærings syn på mulighetene som ligger i overgangen til bioøkonomien, og viste til at vi etter en nedkonjunktur som starta på 90-tallet nå er inne i en vekstperiode, det er sterk vekst i markedet for bygg i tre, og optimisme rundt skogens rolle i det grønne skiftet. – «Målet er bærekraftig grønn verdiskaping basert på fornybare ressurser fra skogen. Her ligger det et stort potensial i å øke foredlingsgraden, slik at vi også i Norge produserer høyverdiprodukter basert på trefiber. Det må derfor satses mer på industrialisering i Norge, gjennom tydeliggjøring av Enovas mandat, og gjennom at det offentlige bidrar til finansieringsordninger som muliggjør store løft.  Da vil vi samtidig oppnå en klimagevinst. Men for at dette skal være mulig må vi forvalte og bruke skogen på en bærekraftig måte, ikke frede skogen slik at den bare blir en nullsumsfaktor i klimaregnskapet. Dette er den klare oppfordringen til politikerne – For hvert tre vi hogger, plantes det to nye. Det er aktivt skogbruk som bidrar til CO2-binding, ikke vern.»

En lyttende og interessert forsamling under Per Skorges innledning til debatten.

Et lyttende og interessert politikerpanel takket for at Skognæringsforum Nordland nå for tredje gang arrangere skogpolitisk seminar, – en viktig arena for å lære om mulighetene og utfordringene i skog- og trenæringa i Nordland.

Presentasjoner fra seminaret:
Skognæringsforum Nordland - satsingsområder og resultater v/ Kurt J. Johansson, leder og havnesjef Helgeland Havneselskap

Skogens betydning i den framtidige bioøkonomien
v/Per Skorge, Norges Skogeierforbund

Tømmertransport –infrastruktur og flaskehalser på offentlig vegnett v/Ole Bakke, Skognæringa Kyst

Skogressursene i Nordland – utfordringer og muligheter v/Gunnar Nygård, Fylkesmannen i Nordland

Bedriftsnettverk for skognæringa i Nordland v/ Thomas Borgen, Kunnskapsparken Helgeland

Debatten viste stor tverrpolitisk enighet i panelet i de store linjene; skog er en viktig del av klimaløsningen, og vi må utnytte mulighetene som økt bruk av skogressursen gir for grønn bærekraftig verdiskaping. Her ble industrialisering løftet fram av flere partier, men både Ap og Rødt understrekte Nordlands muligheter på dette området, som et fylke med lange industritradisjoner. Det er også enighet om at Nordland nå tar en uforholdsmessig stor andel av landets skogvern, og at dette rammer treforedlingsindustrien i på Indre Helgeland. Her må det jobbes videre politisk for å finne løsninger.

Ordfører Harald Lie fra Hattfjelldal med spørsmål til panelet om løsninger på skogvernutfordringen, som rammer hjørnesteinsbedriften Arbor særlig hardt.

Kommunene er i disse dager i ferd med å få på plass nye politiske samarbeid og politiske plattformer for de neste fire åra. Som resultat av det skogpolitiske seminaret har Skognæringsforum Nordland fått henvendelser om å få tilsendt informasjon fra seminaret for bruk i utforming av politikk. Det er svært gledelig.  Vi ser at det skogpolitiske arbeidet på fylkesnivå virker!

Foredragsholderne, fra v.: Gunnar Nygård (FM i Nordland), Ole Bakke (Skognæringa Kyst), Per Skorge (Norges Skogeierforbund), Thomas Borgen (Kunnskapsparken Helgeland) og leder for Skognæringsforum Nordland Kurt Jessen Johansson (Helgeland Havneselskap)