Skal bygge taubanekalkulator

Publisert 13.05.2021

Under Loen Skylift i Stryn møttes ein del taubaneinteresserte forrige veke for å bygge ein taubanekalkulator.
F.v. Ole Bakke frå Skognæringa Kyst, taubaneekspert Nils Olaf Kyllo, Kjell Magne Åshamar frå AT Skog, Håkon Johan Eliassen frå Møre og Romsdal Skognæringsforum, taubaneentreprenør Torbjørn Frivik, Dag Fjeld frå NIBIO, Torkel Hofseth frå Statsforvaltaren i Vestland, Mikael Fønhus frå Skogkurs og taubaneentreprenør Vidar Rørvik.
Under Loen Skylift i Stryn møttes ein del taubaneinteresserte forrige veke for å bygge ein taubanekalkulator. F.v. Ole Bakke frå Skognæringa Kyst, taubaneekspert Nils Olaf Kyllo, Kjell Magne Åshamar frå AT Skog, Håkon Johan Eliassen frå Møre og Romsdal Skognæringsforum, taubaneentreprenør Torbjørn Frivik, Dag Fjeld frå NIBIO, Torkel Hofseth frå Statsforvaltaren i Vestland, Mikael Fønhus frå Skogkurs og taubaneentreprenør Vidar Rørvik.

Norske taubanelag har saman med Skognæringa Kyst teke initiativet til å utvikle ein nettbasert produktivitets- og kostnadskalkulator for skogsdrift med taubane. Skogkurs og NIBIO skal utføre arbeidet. Forrige veka starta arbeidet ved ei samling i Stryn.
Tekst og foto: Helge Kårstad

På TEAMS deltok også øverst f.v. Per Odd Rygg frå Landbruksdirektoratet, Carl Olav Holen frå Statsforvaltaren i Innlandet og nederst fra venstre Åsmund Asper frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Helmer Belbo frå NIBIO.

Norske Taubanelag har siste åra hatt fokus på å ta vare på, og utvikle det norske taubanemiljøet.
Under ei taubanesamling på Vestnes i Møre og Romsdal hausten 2020 kom det framlegg om å utvikle ein taubanekalkulator. Skogsdrift med taubane krev grundig planlegging og god kjennskap til kostnadsdrivarar.
Med god hjelp av Skogbrukets Verdiskapingsfond kom arbeidet med å bygge ein taubanekalkulator igang forrige veke.
Under ei samling i Stryn deltok representantar frå taubanemiljøet, skognæring, forvaltning og Skogkurs som saman med NIBIO skal utvikle kalkulatoren.

Målsetjinga er:
1. Gjere det enklare for skogbruksleiar og driftsplanleggar å kalkulere  taubanedrifter i felt.
2. Gi skogeigar eit tidleg og godt prisestimat, som grunnlag for eventuell beslutning om drift.
3. Bevisstgjere aktørar innan taubanedrift på kva som er viktigaste kostnadsdrivarar.
4. Bevisstgjere aktørar på tiltak som kan reduserer driftskostnadane.
5. Redusere faren for kryss subsidiering – dvs. at godt planlagde drifter ikkje subsidierar dei dårleg planlagde. skogsdriftene.
6. Forvaltninga i kommune og fylke får eit godt grunnlag for tildeling av driftstilskot.

Målgruppa er entreprenørar, driftsplanleggarar, funksjonærar i tømmeromsetninga, skogeigarar og offentleg tilsette.

Prosjektleiing er Skogkurs v/ Mikael Fønhus som saman med NIBIO skal produsere kalkulatoren.

Skogbrukets Verdiskapingsfond
Prosjektet er i hovudsak finansiert av Skogbrukets Verdiskapingsfond (kr 525 000). Vidare tek vi med Skogkurs (kr 125 000), Skognæringa Kyst (kr 140 000, Statsforvalterne (til saman kr 115 000) og i tillegg noko eigeninnsats.
Totalbudsjettet er på ca. 1 million kroner.

Ferdigstilling 4. kvartal 2022. I samband med ferdigstilling/ overlevering vil det bli arrangert ei taubanesamling ein stad i Norge.