Norge må ta i bruk sitt beste klimatiltak!

Publisert 03.06.2021

Skog heim

Uttalelse fra årsmøtet i Skognæringa kyst SA 1.06.2021

Skognæringa kyst oppfordrer på det sterkeste Regjeringa til å trappe opp satsinga på skog, i tråd med det en rekke departementale rapporter har konkludert.

Regjeringa Stoltenberg sitt månelandingsprosjekt kostet 9,6 milliarder kroner, og ga vel ingen effekt i form av lagra CO2. Gjennom prosjektet Langskip legger dagens Regjering opp til å bruke 25 milliarder kroner for å demonstrere at det er mulig å fange og lagre CO2 fra sementproduksjon og avfallsforbrenning. I prosjektet er det håp om å lagre 1,5 millioner tonn CO2 årlig i 25 år.

Lønnsomt alternativ

Til sammenlikning har Norsk institutt for bioøkonomi dokumentert at det finnes 8,4 millioner dekar gjengroingsarealer som er egna til påskoging (motsatte av avskoging) i Norge, og at man ved å etablerer skog på dette arealet vil kunne fange 11 millioner tonn CO2 i året (Fra rapporten: «Pilotfasen for Planting av skog på nye areal som klimatiltak» fra Landbruks- og Miljødirektoratet). Beregnet samfunnsmessig nåverdi av verdiskapningen fra slik påskoging vil variere fra 5 000 til 60 000 kroner per dekar. Etableringskostnadene er erfaringsmessig 3 000 – 4 000 kr per dekar, noe som viser nivået staten må bidra med for å realisere potensialet. Tiltaket er altså samfunnsmessig lønnsomt, beregnet til ca 10 kr pr tonn.

Opptaket fra påskoging vil starte så smått fra plantene settes i jorda og raskt øke med alderen. Dette kommer som et tillegg til de rundt 30 millioner tonn CO2 skogen i Norge allerede netto tar opp årlig, noe som tilsvarer rundt halvparten av Norges årlige klimagassutslipp.

Vi kan altså på en lønnsom og helt sikker måte fange og lagre sju ganger så mye CO2 ved påskoging som gjennom det kostbare og usikre prosjektet Langskip. Opptaket vil starte raskt, i motsetning til tekniske fangst- og lagringsprosjekter, der det vil ta mange år før man får faktiske resultater. I tillegg vil man produsere store mengder fornybare ressurser til bruk i det grønne skiftet. Til dette fantastiske tiltaket er det satt av skarve 5 millioner kroner på statsbudsjettet for 2021 – 1/5000 av Langskip!

Oljealderen på full fart mot slutten

Det internasjonale energibyrået (IEA) konkluderer i en fersk rapport med at olje-, kull- og gassforbruket må falle så raskt at vi umiddelbart må stoppe leting etter nye felt for å ha sjanse til å nå 1,5-graders målet. Vi må med andre ord enda raskere over på fornybare ressurser enn vi har trodd.

Norge spiller ikke ut trumfkortet

MEN tro det eller ei; nå legges det opp til kutt i de få økonomiske virkemidlene staten bruker på å stimulere til et godt og klimariktig skogbruk. Sett i lys av hva man er villig til å bla opp for risikable Månelanding og Langskip, så er det helt uforståelig at Regjeringa kan la trumfkortet med kinderegg-effekt, «skog og tre», ligge nærmest ubrukt.

Skognæringa kyst oppfordrer på det sterkeste Regjeringa til å trappe opp satsinga på skog, i tråd med det en rekke departementale rapporter har konkludert.