Biologisk mangfold i granplantefelt i kyst- og fjordstrøk i Norge

Publisert 09.12.2021

Synfaring i samband med regulering av Ulvøy til friluftsområde, Austrheim kommune
Synfaring i samband med regulering av Ulvøy til friluftsområde, Austrheim kommune
På oppdrag fra Kystskogbruket har Nibio laget en rapport med tittelen «Biologisk mangfold i granplantefelt i kyst- og fjordstrøk i Norge» (Nibio rapport nr. 149 2020). Rapporten baserer seg på litteraturstudie.

Det viser seg at det er gjort få vitenskapelige studier på denne tematikken i Norge, og mange artsgrupper er ikke undersøkt. Forfatterne, Per Holm Nygaard og Bernt-Håvard Øyen, mener det haster å få gjennomført registreringer av biologisk mangfold i granplantefelt langs kysten før de avvirkes. Det er ennå ikke gjennomført MiS-registreringer i disse feltene.

Rapporten omtaler også undersøkelser som er gjort i Storbritannia, Sør-Sverige og Danmark for å supplere kunnskapsbasen. Her viser det seg at forekomsten av arter, også sjeldne og sårbare, kan være høy, og at flere arter og artsgrupper responderer positivt på grankulturer. Ut fra den gjennomgåtte litteraturen, konkluderer rapporten med at deler av kritikken mot granplantingene langs kysten i Norge er unyansert og lite kunnskapsbasert, ut fra at vi veit for lite om det biologiske mangfoldet i disse områdene.

Rapporten kan leses her