The forest carbon debt illusion

Publisert 10.12.2021

FOTO Tom Robertson
Svenske Skogsindustrierna kom for litt tid siden med rapporten The forest carbon debt illusion. Rapporten analyserer sirkulasjonen av karbon og hvilken effekt dette har for atmosfærisk CO2 for alternative forvaltningsregimer for den svenske skogen. Ytterpunktene er slik skogen faktisk har blitt forvaltet i den ene enden og et scenario der man hadde latt all svensk skog stå urørt de siste 40 årene for å fange karbon/CO2 i den andre enden.

Arbeidet er ledet av Peter Holmgren, som tidligere har ledet FAOs arbeid med klimaendringer og i dag er rådgiver innen bærekraftig utvikling. Konklusjonen i rapporten, som i mange andre undersøkelser, er krystallklar; aktiv bruk av skog har en mye mer positiv effekt for CO2-nivået i atmosfæren, og dermed klimaet, enn vern av skogen. Gjennom å verne skogen vil man bygge opp et karbonlager i skogen, opp til et visst nivå. Men alle ressurser samfunnet trenger må da skaffes fra andre kilder, som stort sett har fossil opprinnelse, noe som gir store netto klimagassutslipp.

Ved å bruke skogen aktivt, slik man har gjort i Sverige, oppnår man å fjerne over dobbelt så mye CO2 fra atmosfæren (1,84 Gt mot 0,87 Gt) i den 40 årsperioden som er undersøkt. Hvis man hadde sett over en enda lengre periode ville forskjellen trolig økt, ettersom opptaket i skog som plutselig skal stå urørt ikke vil fortsette når skogen bli gammel. Man skal nemlig huske at beregningene er gjort for en skog som bestod av mye ungskog, som ville ha vokst seg stor i løpet av de 40 årene, og deretter vil opptaket av CO2 synke kraftig.

Holmgren mener det er feil å snakke om en karbongjeld i forbindelse med hogst. Man må se hele skogområdet under ett, ikke ett og ett bestand. I sum vil da skogen som vokser fange langt mer CO2 enn det som slippes ut i forbindelse med den enkelte hogst, og det produseres fornybare ressurser til samfunnet. Ut fra en slik tankegang er det ikke riktig å diskutere hvor lang tid det tar før det er netto opptak av CO2 på ett område etter hogst.

Resultatet summeres godt opp i disse to figurene:

Se presentasjon av rapporten og les hele rapporten på: https://www.forestindustries.se/news/events/reportthe-forest-carbon-debt-illusion/