Skognæringen Kyst med klar tale til statsministeren

Publisert 17.01.2022

20200310_kvammenkai_0214
Statsministeren besøkte Moelven sammen med landbruksminister Sandra Borch forrige uke, og tok til orde for en storstilt satsning på skog. (Saken kan leses her.) Skogbudsjettet for 2022 er det svakeste som har vært på mange år, pga bortfallet av bla. 36 mill i LUF-potten. Skal regjeringen nå målet sitt må de jekke opp innsatsen og de må være tydeligere på satsingen på infrastruktur, som ikke var nevnt da de besøkte Moelven. 

-Vi er glade for regjeringens tydelige målsetning om en skog-boom. Dette er bra for Norges arbeid med klima, og det er bra for ny næringsutvikling i landet. FNs klimapanel sier at påskoging og bærekraftig bruk av skogressursene vil være et viktig bidrag til å løse klimakrisen, forteller daglig leder i Skognæringen Kyst Ole Hartvig Bakke.

Skognæringa Kyst er en sammenslutning av skog- og trenæringa fra Agder til Finnmark, som samarbeider aktivt for å realisere potensialet i skognæringa. 

-Vi har samlet kreftene og jobber tett etter en trepartsmodell der skog- og trenæringene samarbeider med fylkeskommuner og statsforvalter fra Agder i sør til Finmark i nord. Vi ser at denne samarbeidsmodellen har bidratt til kunnskapsdeling om bærekraftig hogst, og til nyskaping i trebaserte verdikjeder, fortsetter Ole Hartvig Bakke. 

Bakke har nå et tydelig budskap til statsminister og landbruksminister: 

-For å få til en skog-boom må det mer til enn overordnede mål. Tilskuddet til skogplanting, som regjeringen sier de vil satse på, ligger i Landbrukets utviklingsfond (LUF). Denne posten ble redusert med 36 millioner for 2022*. Jeg har store forventinger til at statsministerens følger opp løftene med handling i revidert statsbudsjett, og styrker tilskudd til skogplanting. 

Bakke er også kritisk til at ikke infrastruktur nevnes av statsminister og landbruksminister. Det trengs mer investeringsmidler til skogsveger får å hente ut ressursene på en effektiv måte, og i tillegg må det satses på helhjerta på flaskehalsutbedring på kommunevegene og fylkesvegene. 

-Det finnes enormt mange flaskehalser for tømmertransport i Norge, særlig på kommunale veier. Kun 12% av kommunale veier er godkjent for fulle tømmervogntog. Verst er situasjonen på Vestlandet og i Nord-Norge. Dette hindrer skog- og trenæringa i å oppnå sitt potensiale, og skal vi få til en skog-boom, må det satses mer på infrastruktur. Vi har tanker om hvordan det kan arbeides med flaskehalser på kommunevegene framover, og inviterer til dialog om dette, avslutter Bakke.

*Det er også en reduksjon i kapittel 1149, post 21 (LMD sitt budsjett) på 11,5 millioner kroner, dvs. fra 72,674 til 61,174 mill kr. Disse pengene går tradisjonelt  til tømmerkaier (35 mill i 2022) og resten til skogsveger (ca. 26 mil kr i 2022). Dette betyr at tildelinga over LMD sitt budsjett til skogtiltak er redusert med 36 + 11,5 = 47,5 millioner kroner. Les mer om midler og statsbudsjett i tidligere nyhetssak her.

Saken er også omtalt i Nationen, saken kan leses her.