Veileder for valg av riktig hogsttidspunkt

Publisert 15.08.2022

20210223_105001
Skogkurs har utviklet en veileder til hjelp for valg av rett alder å hogge skogen. Konklusjonen er krystallklar; det er svært mye å hente både økonomisk og i klimaeffekt ved å vente med å hogge skogen til den er hogstmoden, dvs oppnådd hogstklasse 5. Det er snakk om to til tre ganger så stor netto inntekt per dekar for skogeier. Forrentningen ved å utsette hogsten knuser bankrenta.

Prosjektet «Veileder – valg av hogstalder» er gjennomført av Skogkurs og finansiert gjennom Skognæringa Kyst ved Statsforvaltergruppa og LUF-midler. Skognæringa Kyst og skogeierandelslagene AT Skog og ALLSKOG har deltatt i prosjektgruppa.

Veilederen finner du her hos Skogkurs.

Det er dessverre forskjellige oppfatninger i skogbruket om ved hvilken alder det er riktig å hogge skogen. I det tradisjonelle bestandsskogbruket deles skogen inn i hogstklasser; fra 1, som er hogstfelt som ikke er forynget; 2, som er nylig forynget hogstfelt; 3, som er yngre produksjonsskog; 4, som er eldre produksjonsskog; og først i hogstklasse 5 er skog hogstmoden. Ved hvilken alder skogen vokser inn i de forskjellige hogstklassene variere med treslaget og boniteten (markas produksjonsevne).

Noen mener imidlertid at det fins argumenter for å hogge til dels betydelig yngre skog enn hogstklasse 5. Blant annet er det etter Norsk PEFC Skogstandard tillatt å hogge i ung hogstklasse 4. Her skal vi ile til med å si at det nok er tenkt som et mulig unntak der det er tungtveiende grunner til tidlig hogst. Men det er en tendens til at det har begynt å etablere seg som en ny og lavere akseptert «hogstmodenhetsalder». Prosjektet har sett på de økonomiske og klimamessige konsekvensene av hogst av yngre skog.

 

Kalkulator

Skogkurs har også utviklet en enkel kalkulator som beregner hvor mye skogeier taper på å hogge skogen 5 til 20 år før normal hogstmodenhetsalder. Kalkulator og veileder tar utgangspunkt i en normalt utviklet skog, men veilederen omtaler også faktorer som kan påvirke hogstmodenhetsalderen. Verktøyet er utviklet for skogeier og dens veiledere. Kalkulatoren kan brukes for gran i hele landet innenfor skogbonitetene 14 til 26.

Kalkulatoren prosjektet har utviklet viser at svært ofte kan skogeier tjene veldig mye på å vente med hogsten til skogen er hogstmoden (hogstklasse 5). Dette gir dessuten god klimaeffekt gjennom høyere opptak av CO2. Kalkulatoren er gyldig for gran i hele landet.

Kalkulatoren finner du her hos Skogkurs.

 

Resultater

Det er særdeles viktig å treffe med valg av hogsttidspunkt ut fra skogens alder, siden dette har stor betydning for lønnsomheten for skogeier, og avgjør økonomien etter flere tiårs produksjon. Det kan også ha konsekvenser for foryngelse og langsiktig volumproduksjon i skogene våre, for hvem vil vel bry seg med å investere for å etablere ny skog hvis lønnsomheten oppfattes som for dårlig? Størst mulig totalproduksjon i landet over tid har betydning for verdiskapingen og industrien. Det har også konsekvenser for skogbrukets bidrag i klimaregnskapet, siden man går glipp av mye karbonbinding når skogen hogges før hogstmodenhetsalder. Når skogen er hogd er det for seint å angre, så vurderingen må gjøres før hogst! Her har offentlig og privat veiledning et stort ansvar.

Prosjektet har konsentrert seg om ensjiktede, relativt homogene skogbestand, typisk for gran i kulturskogen vår fra de siste 70 årene.

Inntektene fra hogst henger nøye sammen med volumet som hogges, men også størrelsen på tømmeret. Kalkulatoren gir en pekepinn på lønnsomheten for skogeier ved å vente med å hogge til skogen er hogstmoden, det er ikke en fasit med to streker under. Den er et verktøy til hjelp for å vurdere konsekvensene av for tidlig hogst, som vi håper skogeiere og veiledningsapparatet vil ta flittig i bruk for å øke utbyttet fra skogen.

Veilederen inneholder to meget illustrative, korte videoer som forklarer forhold det er viktig å være klar over ved valg av hogsttidspunkt. Her er det noe å lære for alle, også de som har skogutdannelse og lang fartstid i skogbruket!:

 

Eksempel på bruk av kalkulatoren

Skjermbilde av kalkulatoren på pc. Den kan også brukes på mobil eller nettbrett. I eksemplet på bildet er det lagt inn følgende forutsetninger: Bonitet G20, 20 år før hogstmoden alder, 150 kr/m3 driftsnetto ved hogst i dag, 35 m3 stående volum pr. dekar i dag, 20 dekar bestand. I midten viser stolpediagrammet driftsnetto for bestandet ved hogst i dag og ved hogstmoden alder. Til høyre vises det samme med tall: kr 4 500 pr. dekar i driftsnetto ved hogst i dag, og kr 11 200 ved å vente til hogstmoden alder, altså 2,5 ganger mer. Reell verdiutvikling (forrentning) er 4,7 % årlig ved å vente til hogstmodenhet, tilsvarende en lånerente i bank på minimum 7 % i dag.