Europeisk skogpolitikk kan bli en trussel mot norske skogers mulighet til grønn verdiskaping

Publisert 27.09.2022

dialogforumsept2022

Eu-Kommisjonen foreslår å øke opptaket av Co2 i skog på en måte som kan føre til sterk reduksjon i hogsten. På regjeringens dialogforum for skog- og trenæringa var engasjementet stort og signalene fra skog- og trenæringen tydelige: Vi kan ikke ha et reglement som hindrer grønn verdiskaping.

-Dette vil faktisk hindre en optimal utnyttelse av skogen i klimasammenheng. Eu-kommisjonen utelater den enorme lagringseffekten vi får gjennom å utnytte skogens naturlige sirkularitet, gjennom hogst og videreforedling. Forutsigbar tilgang på råstoff er avgjørende for videre industrisatsing i Norge,  sier  Kjersti Kinderås, klyngeleder i WoodWorks! Cluster.

Regjeringens dialogforumet for skog- og trenæringa foregår fire ganger i året og på årets tredje møte var Eu-regleverket (LULUCF) hovedtema. Forslaget til nytt klima-regelverk i Eu skaper uro i bransjen som frykter reduksjon i hogst som følge av at skogen i større grad skal kompensere for utslipp fra andre sektorer.

-Intensjonene i det foreslåtte Eu-regelverket er å styrke skogens betydning i klimakampen. Det er bra, men problemet er at regelverket kan gi den motsatte effekten. Vi må unngå at resultatet blir færre klimavennlige produkter fra skogen. Vi forventer at norske myndigheter sikrer skognæringa muligheter til å bidra i det grønne skiftet. Det er ikke norske skogeieres ansvar å kompensere for utslipp i andre sektorer, sier Per Skorge direktør i Norges Skogeierforbund.

Han understreker også at regjeringa i sin plattform er tydelig på at en aktiv skogpolitikk er en jordnær, konkret og billig klimaløsning som regjeringa vil satse på.

-Regjeringa har i Hurdalsplattformen lovet oss å legge til rette for en aktiv skogskjøtsel, planting, gjødsling og ungskogpleie, da dette bidrar til en betydelig klimagevinst og sikrer ressursgrunnlaget for industrien. Nå må Norge ta en aktiv rolle i forhandlingene med EU slik at vi kan utnytte skogens potensiale også fremover. Det kan ikke være noen automatikk i at vi som land skal godta dette, sier Benthe E. Løvenskiold fra NORSKOG.

Norge har et høyt opptak av Co2 i sine skoger blant annet på grunn av den store skogreisingen etter krigen. Deltagerne i møtet var tydelige på at norske og nordiske forhold er forskjellig fra det europeiske kontinentet.

-Det er rom for å øke hogst, uttak og bruk av trevirke fra den norske skogen innenfor bærekraftige rammer. I dag eksporteres hver tredje tømmerstokk ut av landet. Dersom mer av dette tømmeret videreforedles i Norge, og mer av tømmeret benyttes i langtevde produkter, kan vi faktisk øke opptaket. Skogen bidrar også for klimaet ved at tre kan erstatte fossilbaserte og energiintensive produkter og kan forlenge lagring av karbon i produkter, sier Ole Bakke, leder av Skognæringa kyst.

Trond Svanøe-Hafstad (Landbruksdirektoratet) Monica Grindberg (Statsskog), Aleksander Heen (Statssekretær i KLD), Wenche Westberg (statssekretær i LMD),Ole Bakk (Kystskogbruket), Per Skorge (Norges Skogeierforbund), Benthe Løvenskiold (Norskog), Heidi Finstad (Treindustrien) Ida Aarø (Norges Skogeierforbund), Kjersti Kinderås (WoodWorks! Cluster) Espen Barth Eidie (KLD) og Sandra Borch (LMD). 

Både Statsminister Jonas Gahr Støre og landbruks- og matministeren Sandra Borch har flere ganger varslet en “Skog Boom” og i det nye veikartet for grønn industrivekst er skog- og trenæringa sentral.

-Byggeregelverket må anvendes til å få ned utslipp fra materialer. – Nå er det innført et krav til klimagassregnskap i ny TEK, uten at det stilles konkrete krav til klimagassreduksjoner pr. m2. Det er viktig at Regjeringen raskt kommer på banen og utnytter mulighetene som ligger i å bruke TEK til å redusere klimagassutslipp, sier Heidi Finstad, leder i Treindustrien.

Regjeringen vil etter hvert forhandle med Eu om hvordan LULUCF-regelverket skal praktiseres i Norge og Borch var tydelig på at vi ikke kan lage et regelverk som gjør at vi ikke kan få brukt skogen.

-Vi opplever at både klima- og miljøminister Barth Eide og Borch tok oss på alvor i møtet. Regjeringen ønsker å bidra til mer grønn verdiskaping, ikke mindre. Deres jobb er å sikre bransjen råvaretilgang. Dette vil nok gjenspeiles i de kommende forhandlingene i Eu, avslutter, Berit Sandnes, klyngeleder for Norwegian Wood Cluster.