KYSTSKOGKONFERANSEN i Molde 2022: Politikerne kom og lovte storstilt skogsatsing

Publisert 22.09.2022

sandraogco

 

 

Skog- og trenæringa har et stort potensial til å drive fram det grønne skiftet, og størst er mulighetene i området langs kysten, fra Agder til Finnmark. For å gå fra ord til handling trengs samarbeid mellom næringen, politikere og myndigheter. Politikerne møtte opp på årets kystskogkonferanse og lovte å levere på sin del.  

Både landbruksminister Sandra Borch (Sp) og Stortingsrepresentant Per Vidar  Kjølmoen (Ap) løftet fram regjeringserklæringen og Veikart for grønt industriløft, som bebuder en stor satsing på skog- og trenæringa. 

-Vi må satse strategisk der vi har våre fortrinn og på næringene som er fornybare. Jeg mener alle piler peker mot kystskogbruket og norsk skogbruk. Her er det en kjempemulighet for næringa dere representerer. Vi mener skogbruket er noe av det viktigste vi har fordi det er et kjempe potensial til verdiskaping. Skog er en av satsingsområdene våre, og det blir viktig å få til mer videreforedling. At vi satser er noe dere vil se i budsjettet, sa Per Vidar Kjølmoen. 

Stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen mente det nå er Kystskogbrukets tur til å bli satset på.

Kjølmoen foredro under overskriften “No er det kystskogbrukets tur!” og siterte Jo Biden som en gang skal ha sagt: “Ikke vis meg verdiene dine, vis meg budjsettene dine “. Forskning og utvikling ble også framhevet som viktig for skog- og trenæringa, sammen med offentlige innkjøp. 

-Det kjøpes inn for 630 mrd årlig i offentlig sektor. Grønne innkjøp vil være viktig for å sette fart i de grønne næringene, sa Kjølmoen. 

Sandra Borch slo fast i sitt innlegg at det stående volumet i skogen øker og at ressursene ikke er utnyttet i tråd med potensialet, samt at regjeringen vil satse på skog- og trenæringa. 

-Mye av tømret blir også eksportert og foredlet i andre land. Vi må bygge opp en større industri og videreforedling i eget land. Det vil vi legge til rett for. I vårt veikart for grønn industrivekst har skog- og trenæringa fått en sentral plass. Det viser at vi mener alvor med de høye ambisjonene vi har på vegne av næringa, sa Borch. 

God stemning i møte mellom Statsråd Sandra Borch og daglig leder i Skognæringa Kyst Ole Bache.

Borch framhevet at de vil utvikle skogsveiene og sørge for at satsingen på tømmerkaier kommer i havn. Hun varslet også om en egen transportstrategi som ligger i veikartet for grønn industrivekst. 

-Reduksjon av transportkostnadene av tømmeret fram til industritomt er et helt avgjørende element for å stimulere til utvikling av skogbasert industri. Derfor vil  regjeringen satse på å utvikle skogsbilnettet. Moderne og effektiv tømmertransport stiller mye høyere krav til veinettet enn det den har gjort tidligere. God veistandard viktigere enn noen gang. 

Borch var tydelig på at de ønsket å fortsette å bygge opp tømmer-ressursen samtidig som de ville legge til rette for økt sirkulæritet. 

-Det er ingen tvil om at næringa er sirkulær av natur og er en ressurs vi i større grad bør utnytte oss av. Samtidig må næringa bidra til utvikle løsninger som gjør at vi får mer ut av hver kubikkmeter tømmer. Selv om tømmervolumene har økt de siste årene,  Vi vil øke har tilvekstprosenten avtatt noe de siste årene. Dette kan vi også se på tallene for Co2 opptak som er synkende. Derfor er det viktig å være klar å tydelig på at vi må fortsette å bygge opp skogressursen, slik at neste generasjon også kan skape verdier. Vi vil bidra til å øke innsatsen innsatsen innen skogplanting, ungskogpleie og andre skogkulturtiltak for å sikre råstoff til framtidens industri, men også for å nå våre klimamål- og klimaforpliktelser. Jeg er glad for at kystskogbruket har målsetninger om at kystskogen skal fortsette å være et betydelig karbonlager ved planting på nye arealer og styrking av arbeidet med foryngelse etter hogst.

Borch var også opptatt av skogeiers foryngelsesplikt og at vi må ta plikten på større alvor.

-Jeg vet at kystskogbruket er veldig  opptatt av dette, og jeg vet dere gjør en solid innsats for å rette opp i dette. Jeg skal bidra ved å minne både skogeiere, kommuner og fylkeskommuner om ansvaret de har. Jeg har nettopp sendt på høring ei forskrift som skal tydeliggjøre skogeiers plikt til å legge til rette for  foryngelse. Det skal også gjøre det lettere for kommuner å følge opp der det ikke regelverket ikke er fulgt opp, sa Borch. 

Borch fortalte at regjeringen satser spesielt på kystskogbruket gjennom jordbruksavtalen. 

-Vi satte av en egen pott med midler til nettopp kystskogbruket, som skal være med på å møte de særlige utfordringene næringen i disse regionene har, knyttet til blant annet lav skogsveidekning og vanskelig terreng, sa Borch. 

Statsråd Sandra Borch sammen med ansatte i Skognæringa Kyst; Linn Hege Bragstad, Ole Bache og Guro Angell Gimse.