Svakt statsbudsjett for ei grønn omstilling

Publisert 11.10.2023

årsmøte
Vil Regjeringa ha ei grønn omstilling? I såfall, hvorfor synliggjøres det ikke i forslag til Statsbudsjett for 2024? Vi ser få tiltak i budsjettet som styrker skog og trenæringa, som vi anser som den viktigste næringa å lykkes med i det grønne skiftet.

Norsk skogindustri vil være en viktig del av løsningen i ei grønn framtid. Vi vet at transportkostnader er den største konkurranseulempen for denne industrien, målt mot f.eks. svensk og finsk skogindustri. Samtidig står tranport for de største klimagassutslippene i Norge. Det er mulig å forbedre begge deler, dersom  kommunevegene oppklassifiseres slik at det tillates å kjøre fulle vogntog for tømmer og annet gods. Det krever at Regjeringa faktisk tør å investere i det norske vegnettet der flaskehalsene er mest krevende. Samtidig må det investeres mer i skogsbilvegnettet, for å få tak i de riktige ressursene til norsk verdiskapende skogindustri.

Vi ser nå tendenser til at tømmerforsyninga stopper opp i en del områder, både i Midt-Norge og i andre regioner langs kysten, pga manglende infrastruktur i skog og på kommuneveg. Vi er klar over at det er vanskelig å øremerke midler til kommuneveger over Kommunaldepartementets budsjett. Men om Regjeringa virkelig vil, og tør å tenke litt utradisjonelt, så må det gå an å finne løsninger, slik at det kan lages en motivernde finansieringsordning for flaskehalsutbedring og massiv oppklassifisering av kommunevegene. I Skognæringa Kyst har vi lansert en slik modell for både Finansdepartementet og Landbruksdepartementet, uten at noe av dette er tatt inn i budsjettforslaget for 2024.

Dessverre er ikke skog og trenæringa i nærheten av samme gjennomslagskraft som olje og energinæringa. Det er smått utrolig at myndighetene går inn med tosifrede milliardbeløp til undersjøisk lagring av fossile utslipp, og elektrifisering av oljeplattformene i Nordsjøen. Elektrifisering av sokkelen fortjener dessuten en egen kommentar, da dette virker som en direkte bremsekloss for det grønne skiftet:

Elektrifisering av sokkelen har en negativ innvirkning på klimaet på kloden, ettersom strømmen føres bort fra landbasert verdiskaping som kan bidra til grønn omstilling. Gassen som tidligere drev turbinene på oljeplattformene blir nå eksportert til kontinentet. Der produserer den strøm med fossile utslipp, som norsk næringsliv må importere dyrt, grunnet økende kraftunderskudd i Norge. Det oppnås altså ingen klimagevinst totalt sett, bortsett fra at en pynter på utslippsregnskapet i oljeutvinning i Norge. Taperne blir norsk grønt næringsliv, norske forbrukere og klimaet. Olje- og energi-lobbyen har fortsatt en fantastisk evne til å styre sentrale myndigheter. Spørsmålet er: Hvordan vil de neste generasjonene dømme oss for disse fatale disposisjonene?

Ole Hartvig Bakke, daglig leder Skognæringa Kyst SA