Forvirring etter DN-utspill

Publisert 24.09.2010

Direktør Janne Solli i Direktoratet for Naturforvaltning uttalte onsdag til NRK at det er for lite gammel skog i Norge, særlig i Trøndelag. Tall fra Norsk institutt for skog og landskap sier noe annet.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 24.09.2010

DN-direktøren uttalte seg i forbindelse med den nylig fremlagte Naturindeksen og mente at konklusjonen må være å la mer skog få råtne på rot for å sikre artsmangfoldet. Solli sa at mer skog må vernes og det må til en bedre drift av skogen for sikre mer gammel skog og dødved.

Tar feil
Tall fra Norsk institutt for skog og landskap slår derimot fast at det er like mye gammel skog i Trøndelag nå som for ti år siden. Arealet av eldre skog og gammel skog utgjorde for ti år siden 57,9 prosent av det produktive skogarealet. I dag utgjør andelen 57,5 prosent av det produktive arealet. Arealet av den eldste skogen har faktisk økt i denne perioden. Tallene tyder slik sett på at det hogges forholdsvis mer skog i de noe yngre aldersklasser.

Ikke noe tyder altså på at skogene i Trøndelag skal gå tom for gammel skog med det første. Bekymringen i forhold til gammel skog og miljøverdier virker derfor helt grunnløs.

Tilveksten øker
Det som imidlertid er et faktum er at stående kubikkmasse og tilvekst har økt med henholdsvis 13 prosent og fire prosent de siste ti årene. Tall fra Norsk institutt for skog og landskap slår fast at det er i de siste årene bare hogd i størrelsesorden 40 prosent av tilveksten i trøndelagsfylkene. I de tallene er det også tatt hensyn til at betydelige arealer er satt av til ivaretakelse av miljøhensyn gjennom vern og gjennom skognæringas sektoransvar for ivaretakelse av biologisk mangfold.