Ikke bare lykkelig som liten?

Publisert 12.10.2010

Det var 112.816 av dem i 2008 og i norsk skogbruk eies de av vesentlige personer. Skogeierne. De som beslutter om det skal skje noe i skogen.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 12.10.2010

 

Mange små skogeiere som har liten interesse og liten nytte av skogen står i kontrast til det ambisjonsnivået som legges i skogbrukspolitikk med høy aktivitet og et stadig sterkere fokus på temaet skog og klima. Det er ikke mer enn 818 personlig eide eiendommer på over 5.000 dekar produktiv skog, det er bare 73 som er større enn 20.000 dekar.

For kystskogbruket er utfordringene åpenbare. Tradisjonen for skogbruk svakere enn i innlandsfylkene. Derfor har Kystskogbruket etablert forskningsprosjekt ”Fra ti til en – eiendomsoverbyggende samarbeid for private personlige skogeiere i kystskogbruket”. Målet er ifølge prosjektbeskrivelsen ”å prøve ut ulike eiendomsoverbyggende samarbeid, gi en dekkende beskrivelse av forhold (forståelser, prosesser og effekter) som virker fremmende og hemmende på bruk av slikt samarbeid, vurdere nytte og omkostninger, og utlede de praktiske løsninger og skogbrukspolitiske implikasjoner”. Prosjektet ledes av Gro Follo, Bygdeforskning og er finansiert gjennom Norges forskningsråd, forskningsmidlene over jordbruksavtalen og skognæringen i kystskogbruksfylkene. Styringsgruppa for “Fra ti til en” består av leder Kjersti Kinderås (Nord-Trøndelag), nestleder Kjell-Sverre Myrvold (Troms), Gunnar K. Wentzel (Møre og Romsdal), Rune Lunde (Sogn og Fjordane) og Åsta Midtbø (Hordaland).