Bruk er mer effektivt  enn vern.

Publisert 18.05.2016

Da er det slått fast med stor tyngde; med tanke på klimaeffekten er det bedre å bruke skogen på en bærekraftig måte enn å verne den.

Det er Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som har utredet vern eller bruk av skog som klimatiltak i Norge. Miljødirektoratet skriver at «vår vurdering er at det er vanskelig å finne grunnlag for å si at vern av skog er bedre enn bærekraftig skogbruk som et tiltak for å motvirke klimaendringene. Forutsetningen er at biomassen fra skogen brukes i stedet for fossile produkt».

Dette er i tråd med konklusjonene til FNs klimapanel, som er lagt til grunn for arbeid og sikssert tiltak både i ne nasjonale skogmeldingen Skog22 og i Melding om kystskogbruket.

Rapport om vern eller bruk av skog som klimatiltak er laget på oppdrag av Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD). Oppdraget er en oppfølging av klimameldingen (Meld. St. 21, 2011-2012), der styrking av skogvern er nevnt som et klimatiltak.

Rapporten er kort og lettlest, du finner den her.