Mer effektive verdikjeder for kystskogbruket

Publisert 14.10.2017

Sluttrapporten for prosjektet «Effektive verdikjeder for skogbruket i Kyst-Norge» er nå klar.

Dette prosjektet, som startet i 2011, har hatt som mål å bidra til økt kunnskap om effektiv bruk av sjøtransport og effektiv drift av kaier tilknyttet skognæringen. Man har ønsket å øke andelen av tømmer og relaterte produkter som transporteres på skip i Kyst-Norge. Dessuten har man gjennom prosjektet, ønsket å bidra til økt regional vekst og bruk av lokalt tømmer i den norske skogsindustrien. Prosjektet har foregått i Nordland, som har fungert som en case for hele kystskogbruket.

De engasjerte deltakerne på møtet.

Prosjektet er nå ferdigstilt, og sluttrapporten ble presentert i Bodø 3. oktober. Denne viste at man gjennom prosjektet har utviklet en modell som kan gi anbefalinger på hvor ny industri bør lokaliseres og hvordan transportkjeder kan optimaliseres. Nettverksanalysen ga også interessante funn, og viser godt samarbeid mellom aktørene i verdikjeden.

Etter presentasjon av ulike støtteordninger, bidro aktører fra skog- og trenæringa, virkemiddelapparatet, forvaltninga og SINTEF i ei arbeidsøkt for å spekulere ut hvordan funn fra prosjektet kan brukes i utvikling av nye prosjekter innen temaene infrastruktur, klyngeutvikling og nye produkter.

Du kan lese mer om prosjektet her.

Sluttraporten for prosjektet finner du her.