Ei openberr transportåre

Publisert 17.03.2020

Full fres når granstokken blir kappa med elektrisk motorsag av Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
Elevar frå Mo Jordbruksskule sikrar arbeidet på kvar si side og instruktur i Aktivt Skogbruk Arnt Laukeland (bak) kontrollerar at alt går rett føre seg.
Foto: Helge Kårstad
Full fres når granstokken blir kappa med elektrisk motorsag av Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Elevar frå Mo Jordbruksskule sikrar arbeidet på kvar si side og instruktur i Aktivt Skogbruk Arnt Laukeland (bak) kontrollerar at alt går rett føre seg. Foto: Helge Kårstad

«Vi treng ei konkurransedyktig skog- og trenæring. Den lange kystlina er ei openberr transportåre for å frakte tømmer frå skogen til maknaden» sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mellom anna då han opna Kvamen Tømmerkai i Fjaler førre veke.

Tekst: Helge Kårstad
Foto: (med unntak av opningsbildet) David Zadig

Det var like før corona-epidemien for alvor tok inn over landet. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn kom heim til sitt eige fylke og opna ein av dei viktigaste tømmerkaiane på Vestlandet den 10. mars.
Kring 100 personar frå skognæringa, skogforvaltning, fylke, kommunar og ikkje minst politikarar hadde funne vegen til tømmerkaien i Fjaler denne dagen.
Som vanleg vart opninga føreteke med motorsag, denne gongen sjølvsagt ei elektrisk sag. Med god hjelp av elevar frå Mo Jordbruksskule utførte ministeren avsaginga eksemplarisk. Med påfølgjande helsingar på tømmerkaia og seinare fagprogram innandørs i Dale, vart det ein retteleg god dag for skogen. 

Her ligg stikkord frå talen til Rotevatn, “ein sværande god tale for skog- og trenæringa” vart det sagt eterpå.  

Høyr også det unike NRK opptaket av tidlegare fylkesskogsjef Barthold Andreas Vonen. Deler av dette opptaket vart avspelt av under opninga av Kvamen Tømmerkai i Fjaler.
Opptak 1
Opptak 2

Nedanfor følgjer ein bildereportasje.

Det var stor stas for Jon Jorde, tidlegare skogreisingsleiar i Fjaler kommune å få møte sjølvaste klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn denne dagen. Jon Jorde starta som skogreisingsleiar i Fjaler allereie i 1961 og har sæleis fått med seg den store skogreisingsperioden i kystskogfylka.
Det kom stadig fleire interesserte til opninga og det enda kring 100 personar. Med tømmer på kaia, ei fjordutsikt austover til Jakob Sande si “Kleppekari” og skogplantingar på Laukeland i nord, var det ei vakker ramme kring opninga.
Ordførar Kjetil Høgseth Felde i Fjaler kommune yngste alle velkomne!
NRK Vestland var på plass med både TV og radioopptak.
I anledning dagen hadde firma Førde Motorsport lånt ut ei elektrisk motorsag av merke Stihl.
Sentrale under bygginga av tømmerkaien.
F.v. entreprenør Jim Heldal, gravemaskinoperatør Ivar Kalstad, eigar av tømmmerkaia (saman med AT Skog) Jostein Sylta og anleggsleiar Cato Vikebø.
Fylkesordførar Jon Akseland minna i helsinga si m.a. om dei mange flaskehalsane for tømmertransporten på dei offentlege vegane. Det fører til mykje kippkøyring (mange ekstra turar) som er lite klimavenleg. Han invitere til møte med klimaministeren og samferdselsministeren for å finne gode løysingar.
Leiar i Vestland Skognæringsforum og nestleiar i AT Skog Halvor Brosvik på talarstolen. I anledning dagen var talarstolen laga av sitkagran frå Sunnfjord.
F.v tømmertransportør Ricard Sæle, administrerande direktør i AT Skog Anders Øynes, skogbruksleiar i AT Skog Terese Tenden og prosjektleiar i AT Skog Atle Gimmestad.
Kristine Jacobsen jobbar til dagleg m.a. med frivilleg skogvern i regi av NORSKOG, og har kontorstad i Bergen. Ho gratulerte skogeigarane og eigarane av tømmerkaien AT Skog og Josten Sylta med dagen.
Helge Kårstad frå Kystskogbruket leia dagen.
Per Andreas Øren representerte tømmerbilsjåførane. Han takka regjeringa for den store innsatsen som er gjort for å bygge tømmerkaiar langs kysten. Men han sa samtidig at transportnæringa ikkje kan leve vidare med så mykje flaskehalsar på det kommunale vegnettet. Noko må gjerast fort, understreka Øren.
Frå kommunelegen var det kome melding om at ein ikkje kunne ikkje handhelse denne dagen, dette på grunn av fare for corona-smitte . Det førte til fleire improviserte måtar for å helse, her med Jostein Sylta (midten) som tilskodar.
Ole Bakke er til dagleg leiar i Skognæringa Kyst. Han synte til regjeringa si store satsing på infrastruktur, både skogsvegar, tømmerkaiar og offentlege vegar. Dette var ikkje minst viktig for kystksogfylka understreka Bakke. Han kom også inn på at skognæringa ser fram til ei avklaring kring produksjon av sitkagran.
Landbrukssjef Geir Grytøyra er også ein ivrig skogbrukar. Han sa at tømmerkaien var viktig for skogeigarane, men minna også om at vi treng meir lokal foredling av skogen.
Anders Felde er leiar i Sogn og Fjordane Bondelag. Han fortalde at dette var hans tredje tømmerkaiopning i fylket i løpet av dei siste åra. Han understreka at dette var viktig for skogbruket, ei næring som er på offensiven i desse dagar.
Torbjørn Storesletten hadde reist heile natta frå Haugesund for å delta på opninga. Han representerte reiarane og spesielt Myklebusthaug Rederi som fraktar svært mykje tømmer til norsk og utanlandsk skogsindustri. Gode kaier der omsyn til helse og miljø er ivareteke, betyr dagleg mykje for oss i denne delen av skognæringa understreka Storesletten.
På talarstolen Terje Engvik som no er leiar i Sogn og Fjordane Skogselskap. Han var tidlegare leiar i Sogn og Fjordane Skogeigarlag og kjenner tilhøve i skognæringa i fylket betre enn nokon. Eit imponerande kaianlegg, sa Engvik mellom anna.
Olve Grotle er den nye ordføraren i Sunnfjord kommune. Han helsa forsamlinga og minna om at gamle Gaular kommune som no ligg i Sunnfjord kommune, vil bli eit viktig dekningsområde til den nye tømmerkaia i Fjaler.
Entreprenør Jim Heldal har bygd Kvamen Tømmerkai i Fjaler og fekk siste ord på kaia denne dagen. – “Å Eu-tilpasse stridige vestlendngar må ein slutte med, ja det hadde ikkje blitt kai her om vi ikkje hadde fått gjort ting på vår måte” sa Heldal til ei humrande og lydhøyr forsamling.
……..eine delen av forsamlinga
…….og omlag resten av forsamlinga
Jubelhornet underheldt inne med viser av Jakob Sande.
Vi avsluttar bildereprotasjen med desse greie elevane frå Mo Jordbruksskoule som under leiing av Arnt Laukeland hjelpte til både før og under opninga av tømmerkaien.