Stort samfunnsbidrag fra de skogbaserte bedriftene i Grane og Hattfjelldal.

Publisert 12.03.2020

Bedrifter fra Nordland

 

De skogbaserte verdiskaperne i Grane og Hattfjelldal løftes fram. Gjennom et utviklingsprosjekt i de to kommunene, synliggjøres arbeidsplasser og ringvirkninger de skogbaserte aktørene bidrar med i sine lokalsamfunn. Bærekraftig verdiskaping for framtida!

«Skogkvelden» som ble arrangert 10. mars på Grane bygdetun er et av flere tiltak i prosjektet. Her fikk et godt oppmøte fra lokalpolitisk nivå, kommuneadministrasjonen og næringsapparat møte seks inviterte skogbaserte bedrifter. Målet med kvelden var å bevisstgjøre alle på betydningen de skogbaserte bedriftene i regionen har hatt, og fortsatt har, og hvordan det kan legges til rette for vekst i de skogbaserte verdikjedene.

Skognæringsforum Nordland viste til hvordan de store trendene i verden skaper grunnlag for vekst i de skogbaserte bærekraftige verdikjedene, mens Are Halse trakk med sitt flotte bildepotpurri opp de historiske linjene og bakgrunnen for flere av de frammøtte bedriftene.

Det er seks bedrifter som så langt er involvert i utviklingsprosjektet; Susendalen Bygdesag, Børgefjell Laft, Arbor Hattfjelldal, Norgesvinduet Svenningdal, Trofors Byggemontering og Helgeland Hogst. Det var en interessert og lydhør forsamling da fem av de seks næringsaktørene presenterte sine bedrifter med produkter og tjenester. 

Direktør Knut Gullesen ved Norgesvinduet Svenningdal framhevet de ansattes betydning for å lykkes i et konkurransepreget marked. – «Det er de ansatte som er de viktigste verdiene i bedriften».

Trøndelag Forskning og Utvikling ved seniorforsker Roald Sand, har utført en enkel ringvirkningsanalyse for de aktuelle bedriftene. Analysene viser at disse bedriftene har rundt 200 arbeidsplasser og 430 millioner kroner i omsetning, og at dette gjennom ringvirkninger gir grunnlag for totalt 255 arbeidsplasser og 420 innbyggere i disse to kommunene. Mange av oss frammøtte var nok overrasket over hvilke verdier disse seks bedriftene bidrar med til sine lokalsamfunn.

God stemning under presentasjon av verdiskapingstall fra prosjektleder for Skognæringsforum Nordland Torgunn Sollid-Bolås (forsker, Trøndelag Forskning og Utvikling).

 

Kvelden synliggjorde ikke bare den samfunnsøkonomiske verdien disse aktørene bidrar med, men også de menneskelige ressursene i bedriftene. Samlet har disse en stor og unik kompetanse som utgjør et betydelig potensial for utvikling. Når politikk, forvaltning, tiltaksapparat og næring spiller godt på lag kan dette potensialet utløses. Vi håper skogkvelden var et skritt i riktig retning.


Fakta om 7 bedrifter i skognæringa i Grane og Hattfjelldal:

  • 200 arbeidsplasser og 430 millioner i omsetning

  • 55 arbeidsplasser i indirekte, lokale virkninger

  • 420 innbyggere lokalt, har grunnlag i de 7 bedriftene

Verdiskapingsanalyse utført av TFoU v/ Roald Sand, seniorforsker i samfunnsøkonomi.


En lydhør forsamling under daglig leder Johan W. Arntsberg sin presentasjon av Børgefjell Laft. Bedriften leverer laftede hus og hytter over hele landet, laftetømmeret er i hovedsak kortreist, og leveres av Susendalen Bygdesag. Daglig leder for Susendalen Bygdesag, Terje Daleng, sitter ved nabobordet.

Tommy Brataas og Marius Eldstad (t.v.) i Helgeland Hogst forteller om etableringa av Helgeland Hogst AS, som tilbyr et mangfold av tjenester innen skogbruk, alt fra fjerning av hagetrær til seksjonsfelling.

Fabrikksjef ved Arbor, Stian Bråten, viste hvordan de store trendene også får betydning deres produksjon, ved at de nå gjennomfører et prosjekt hvor returfiber fra Retura AS på Skog tas inn i produksjonen. Et flott eksempel på sirkulærøkonomisk omstilling i de bærekraftige verdikjedene fra skogen.

Statskog eier store deler av skogarealene i Grane og Hattfjelldal, og deltok også på skogkvelden med presentasjon av sin virksomhet i regionen. Skogansvarlig i Hattfjelldal kommune, Jan Inge Helmersen, presenterte på sin humoristiske måte «de tørre tall» om skogen i de to kommunene. Tallenes tale er klar – det er behov for oppfølging av planting etter hogst, ungskogpleie og opprusting av skogsvegene.  Det er derfor stort behov for Nordlands første skogpådriver, Svein Yngve Hegland, som presenterte pilotprosjektet Skogpådriver på Indre Helgeland, hvor målet er tiltak innen nettopp disse temaene i kommunene Grane, Hattfjelldal, Rana, Hemnes og Vefsn.

I tillegg til «skogkveld», har prosjektet fått presentere skognæringa for kommunestyrene i både Hattfjelldal og Grane. Utover våren skal det gjennomføres en studietur for å se på ulike former for bedriftsnettverkssamarbeid, og en workshop med målsetning om etablering av bedriftsnettverk for interesserte skogbaserte bedrifter, og søknad til Innovasjon Norge.


Presentasjoner fra kvelden:

Verdiskaping og potensial i skognæringa på Indre Helgeland ved SfN

Historisk tilbakeblikk på skognæringa ved Are Halse

Skogtall Grane ved skogsansvarlig Arne Martin Husby

Skogtall Hattfjelldal ved skogansvarlig Jan Inge Helmersen

Skogpådriverprosjektet på Indre Helgeland ved Svein Yngve Hegland

Statskog på Indre Helgeland ved Karl Faanes

Svenningsdal Norgesvinduet ved direktør Knut Gullesen

Arbor Hattfjelldal ved fabrikksjef Stian Bråten

 
 

Utviklingsprosjekt Indre Helgeland:

  • Samarbeid mellom Skognæringsforum Nordland, Grane Næringsutvikling og Hattfjelldal Vekst. Kunnskapsparken Helgeland er viktig medspiller.
  • Finansiert av de to kommunene og Statskog-ordningen.
  • Mål: øke kunnskapen om de skogbaserte verdikjedenes verdiskaping, hos forvaltnings- og politisk nivå i kommunene, i tiltaksapparatet og hos de skogbaserte bedriftene, slik at vi bedre kan spille hverandre gode i utviklingsarbeidet.
  • Gjennomføres første halvår 2020, andre aktiviteter er studietur og verksted for bedriftsnettverkssøknad til Innovasjon Norge.