Gran, naturlig utbredt over hele kongeriket.

Publisert 09.10.2020

Norsk gran naturlig på Vestlandet

I de siste par tiårene har det fra flere hold vært påstått at vanlig gran (Picea abies) både på Vestlandet og i Nord-Norge nord for Saltfjellet er et fremmed treslag. Dermed har den økologisk sett blitt stemplet som uønsket. Fra skogbrukshold har hovedoppfatningen vært at vanlig gran er å betrakte som en del av vår helt naturlige flora. Et treslag velegnet for kultur og skogreising.

Skrevet av; Bernt Håvard Øyen og Rasmus Stokkeland.

I NIBIO-rapporten, «Naturlig utbredelse av gran i Norge» har tidligere skogforsker Bernt-Håvard Øyen og NIBIO-forsker Per Holm Nygaard gått grundig igjennom data og forskningsarbeider om granas forekomster og utbredelse. Rapporten viser at det er på tide og endre oppfatninger.

Funn av pollen og makrofossiler viser at vanlig gran var godt etablert i våre områder i siste mellomistid for ca. 118 000 år siden. Etter siste istid foreligger det sterke indikatorer som tilsier at grana etablerte seg i fjellområder i Sør- og Midt-Norge allerede for ca. 11 000 år siden. Rapporten presenterer et nytt utbredelseskart hvor det slås fast at vanlig gran opptrer med spontane forekomster i alle norske fylker, regioner og landsdeler, fra kyst til høyfjell. Man har funnet forekomster fra vestlige dalfører i Vest-Agder opp igjennom kysten, eksempelvis i Suldal, Modalen, Lærdal, Aurland, Vik, Sogndal, Luster, Aure, Molde, Rauma, Rindal og helt opp til Nordreisa i Troms og i Kautokeino, Karasjok og Sør-Varanger i Finnmark

Grana er i dag vidt utbredt over hele landet

I tillegg til spontane forekomster er den tatt i kultur og vanlig benyttet over det ganske land. De undersøkelser som foreligger peker bl.a. på at innvandringen har vært meget ujevn. Omfattende hogster, beitebruk og brenning samt krevende topografiske og klimatiske forhold har bidratt til å forsinke granas spredning vestover og nordover de siste århundrer. Tross dette, er grana i dag vidt utbredt over hele landet og den sentrale ressurs for det meste av vår skogindustri. Grandominert skog dekker i dag 32,4 millioner dekar, og granplantefeltene fra skogreisingen langs kysten fra de siste 70 årene utgjør omtrent tre millioner dekar.

Rapporten er klar. Oppfatningen om at «grana går til Rana», og at den ikke forekommer naturlig verken på Vestlandet eller nord for Polarsirkelen må derfor endres! 

Rapporten finner du på kunnskapsbasen eller du kan lese den her: Naturlig utbredelse av gran i Norge