Skogvernprosessen på Helgeland – mangelfull konsekvensanalyse

Publisert 09.07.2021

Bjørn Borgan - Leder Skognæringsforum Nordland. Foto: Privat
Bjørn Borgan - Leder Skognæringsforum Nordland. Foto: Privat

Skognæringsforum Nordland sendte 14. juni brev til fylkestingspolitikerne i Nordland for å gjøre dem oppmerksomme på status for skogvernprosessen på Statskogs grunn på Indre Helgeland og at skognæringsaktører ikke er blitt kontaktet i forbindelse med utredningsarbeidet.

Skognæringsforum Nordland har gjennom prosessen deltatt i referansegruppa som Statsforvalteren i Nordland har nedsatt i forbindelse med verneplanprosess for skog på statsgrunn i kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Skognæringa har under hele skogvernprosessen på Helgeland etterlyst konsekvensanalyse av skogvernet for næringsliv og samfunnsutvikling i regionen, og KMD har gjentatte ganger lovt at dette skal inngå som en del av beslutningsgrunnlaget. – Arbor er ikke kontaktet i forbindelse med utredningsarbeidet.

Referansegruppa fikk i slutten av mai framlagt beslutningsgrunnlag i form av rapport (M 2048 -2121) fra Miljødirektoratet, som ble bedt om å fremskaffe data slik at man har et godt grunnlag for å vurdere vernekvalitetene og konsekvensene for skognæringen generelt og bedriften Arbor Hattfjelldal spesielt.

Skognæringsforum håper også fylkestinget i Nordland ser betydningen skogressursene vil få i den framtidige bioøkonomien, og bidrar til at helhetlige og fullstendige analyser legges til grunn når framtidig skogvern skal gjennomføres.

Miljødirektoratets rapport samt tallgrunnlaget fra NIBIO som Miljødirektoratet har lagt til grunn finner du her.
Nibio har beregnet at forslagene til verneområder vil redusere det samlede tilgjengelige tømmervolumet i de aktuelle helgelandskommunene med rundt 2 prosent.

 Leder for Skognæringsforum Nordland reagerer

I et intervju med Bondebladet uttaler leder for forumet, Bjørn Borgan at de reagerer på at næringa ikke er involvert i prosessen.

Jeg synes det er rart at de som har jobbet med analysen ikke har tatt den rimelig enkle telefonsamtalen, og spurt de enkelte bedriftene her. For nå er det krise, sier Bjørn Borgan.

Skognæringsforum Nordland ønsker å gjøre fylkestingspolitikerne i Nordland oppmerksomme på at rapporten slik de ser det ikke inneholder en konsekvensanalyse for næringsliv og samfunnsutvikling. Skognæringsforum håper også fylkestinget i Nordland ser betydningen skogressursene vil få i den framtidige bioøkonomien, og bidrar til at helhetlige og fullstendige analyser legges til grunn når framtidig skogvern skal gjennomføres.

 Støtte fra Søttar

Skognæringsforum Nordland sitt brev til fylkestingspolitikerne i Nordland ble fanget opp av Hanne Dyveke Søttar på Nordlandsbenken for FrP, som i dialog med skognæringsforumet fulgte opp saken med spørsmål til klima- og miljøminister Rotevatn og næringsminister Nybø. Søttar mener faresignalene nå blinker for Arbor og hele skogsdrifta på Helgeland. Spørsmålet hun stiller til miljøministeren er følgende:

Hvordan kan man gjennomføre en konsekvensanalyse for aktørene, når man faktisk IKKE forespør info fra disse, mener statsråden at vern er viktigere enn arbeidsplasser og vil Stortinget bli forelagt de nye verneplanene?

Bakgrunnen for dette spørsmålet er den nye verneplanen for de norske skogene, hvor målet er at 10 prosent av de norske skogene skal vernes. På Helgeland er nå 11 prosent av all skog vernet allerede, enten det gjelder privat skog eller statseid skog. For Grane og Hattfjelldal er tallene henholdsvis 16,2 og 14,2 %

Fikk svar

Søttar har fått svar fra både klima- og miljøministeren og næringsministeren. Begge omgår å svare på spørsmålet om manglene i konsekvensanalysen i beslutningsgrunnlaget.

I næringsministerens svar på Søttars spørsmål svarer hun: “Når det gjelder spørsmålene knyttet til vern av Arbor Haltfjelldal, viser jeg til at dette vil bli besvart av klima- og miljøministeren jf. spørsmålet som representanten har stilt til ham.”

Rotevatn på sin side svarer at det særlig er i den kommende høringen, som for øvrig skal gjennomføres i sommermånedene, legges opp til at alle som ønsker det kan komme med opplysninger og innspill som kan belyse saken, og at Statsforvalteren planlegger å involvere aktuelle parter på andre måter i samband med høringsprosessen.

Daglig leder i Skognæringa Kyst er fortørnet

Daglig leder i Skognæringa Kyst, Ole Hartvig Bakke, er ikke imponert over prosessen slik den er drevet av Miljødirektoratet. Jeg er fortørnet over den maktarrogansen som utøves i denne saken, sier han i en kommentar. Vi er i ferd med å rive grunnen under en hjørnesteinsbedrift i distrikts-Norge. Og ikke hvilken som helst slags hjørnesteinsbedrift, men en som faktisk bidrar med trebaserte produkter som fører til store klimakutt, i form av kutt i bruk av andre materialer med store utslipp i produksjon. Skogbruket i Norge er miljøsertifisert og drives etter strenge miljøkrav. Dette burde holde, sier Bakke.

Jeg tror ettertidas generasjoner vil dømme oss for at vi ikke gjorde nok for klimaet mens det ennå var tid, og fredningssaken på Helgeland er et stygt eksempel slik unnfallenhet. Fredning av skogarealene på Indre Helgeland vil ikke føre til kritisk overlevelse av noen trua arter. Unngås fredning kan vi derimot sørge for overlevelse av noe så sjeldent som en treplatefabrikk i distrikts-Norge. Det vil være fantastisk verdiskaping og et høyst nødvendig bidrag i klimakampen, avslutter Bakke.