Dette skal vi løyse – I

Publisert 23.08.2021

Full semje om løysinga for kommunevegane, og ikkje minst godt humør prega dei vordande stortingspolitikarane f.v. Erling Sande (SP), Torbjørn Vereide (AP), Trude Brosvik (KrF)  og Hege Lothe (SV). Møtestyrar og bondelagsleiar Anders Felde i midten.
Full semje om løysinga for kommunevegane, og ikkje minst godt humør prega dei vordande stortingspolitikarane f.v. Erling Sande (SP), Torbjørn Vereide (AP), Trude Brosvik (KrF) og Hege Lothe (SV). Møtestyrar og bondelagsleiar Anders Felde i midten.

Med heile jord- og skognæringa i ryggen, gav dei politiske partia SV, KrF, Sp og AP klar melding på Byrkjelo i Vestland forrige veke. «Vi skal medverke til å løyse flaskehalsane for næringstransport på kommunevegane»
Tekst og foto: Helge Kårstad

Etter initiativ frå Landbruksråd Vestland vart kandidatar til Stortinget 2021 invitert til dialog på Byrkjelo 19. august kring tema flaskehalsar for næringstransport på kommunevegane.
Under god møteleiing av bondelagsleiar Anders Felde vart utfordringane for både mjølkebil frå Tine, dyreslakt frå Nortura, dyrefor frå Felleskjøpet og tømmer frå AT Skog presentert på ein glimrande måte.

Ein fersk rapport frå Transportøkonomisk Institutt (TØI) som heiter «Samfunnsøkonomisk nytte av å fjerne flaskehalsane i tømmertransporten på kommunale vegar» vart presentert av Helge Kårstad frå Kystskogbruket.

Til slutt fekk politikarane ordet. Frå SV stilte Hege Lothe, frå SP Erling Sande, frå AP Torbjørn Vereide og frå KrF Trude Brosvik. Kort sagt; her var alle einige om at det må opprettast ein statleg pengepott for å spleise ei utbetring av prioriterte kommunale vegar. Det vart presisert at dette må gjelde fjerning av flaskehalsar slik at vogntog kan transportere råstoff frå jord- og skogbruk på lovleg vis over dei viktigaste kommunale vegane.   

Nedafor følgjer ein bildereportasje frå møtet på Byrkjelo.
Vi vil også takke Geir Totland frå Vestland Bondelag for ei glimrande planlegging av denne viktige temadagen.

Ordførar Leidulf Gloppestad yngste alle velkomne til temadagen, og viste til at Gloppen kommune nyleg hadde skrive opp fleire viktige kommunevegar. Samtidig understreka han trongen for pengar til å fjerne flaskehalsar både i kommune- og fylkesvegar.
Rasmus Torheim frå TINE synte på ein god måte (kvitfarga) kor mykje mjølk han kan ha på tanken når vegen er for dårleg (jfr. veglista).
På BK6/28 kan han berre fylle 15% mjølk på tanken. På BK8/32 som gjeld dei fleste nedklassifiserte kommunevegane i Vestland og Rogaland, kan han fylle 54%. Han kan fylle heile tanken på BK10/50. Men på vegar som berre er godkjent for 12,4 meter kan han altså ikkje nytte hengar, og må då kippe mjølk fram til hengaren. Uansett vil han ikkje kunne få med seg fullt lass til meieriet.
Jan Otto Nedreberg frå Felleskjøpet fortalde om vanskelege dagar fordi mange av vegane til bøndene ikkje er godkjende for verken tilhengar eller godt nok akseltrykk og totalvekt. Dette fører til høgare transportkostnader for både bønder og transportørar, – mykje vegslitasje og ikkje minst vanskar med å skaffe sjåførar til slike jobbar.
Bjørn Årdal (t.v.) frå NORTURA fortalde møteleiar og leiar i Vestland Bondelag Anders Felde om kvardagar der han må kippe slaktedyr fram til hengaren for å få akseptable lass. Dette er ein uhaldbar situasjon og noko må gjerast fort. “Ja det er ein enorm gevinst ved opprusting“, vart det sagt av Årdal og representantar for dei andre samvirkeorganisasjonane.
“Alle ser kor mykje tømmer som er på lasset” sa Torbjørn Frivik og fortalde om ein situasjon der skognæringa må følgje gjeldane vegliste til punkt og prikke. Bøtene er høge og vi ynskjer å framstå som seriøse transportørar la Frivik til, og understreka at det hastar med å få fiksa flaskehalsane og skrive opp dei viktigaste vegane. På dei fleste kommunale vegar kan vi køyre berre 4m3 (sjå bilde på enkel bil) mot fullt vogntoglass på 32 m3 (19,5 meter vogntoglengde). Vi kan ikkje drive ei næring på dette vis sa Frivik mellom anna.
Synleggjeringa hos dei 4 ulike transportørane var både vellukka og ettertrakta fotomotiv som dette biletet syner.
Det må oppettast ein statleg spleisepott for å få fart på fjerning av kommunale flaskehalsar, sa alle dei vordande stortingspolitikarane frå Sogn og Fjordane i Vestland fylke. F.v. Erling Sande (SP), Torbjørn Vereide (AP), Trude Brosvik (KrF) og Hege Lothe (SV).
Anders Felde avslutta det heile med å takke for dagen, og sa at Vestland Bondelag vil i felleskap med m.a. Kystskogbruket følgje opp saka.