Glede over statsbudsjettet

Publisert 05.10.2021

Det er gledelig at arbeidet med kystskogbruket følges opp med særskilt prioritering.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010

I Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag for 2011 står følgende om hvorfor Kystskogbruket blir særlig prioritert:

”Kystskogbruket har særskilte utfordringar. Nokre av dei viktigaste er knytt til eigedomsstrukturen; mange små eigedommar, mindre tradisjonar for aktivt skogbruk, at mykje av skogen er vanskeleg tilgjengeleg på grunn av låg vegdekning og krevjande terreng, samt lite utbygd industri. Kystfylka har høgare transportkostnadar og vanskelegare avsetningsforhold samanlikna med skogstroka. Samtidig har kystfylka store skogressursar med stort potensial for verdiskaping og positive klimabidrag”.

Bevilgningen er som forventet og gjør det mulig for Kystskogbruket å videreføre de prioriterte tiltakene og prosjektene som er påbegynt. Senere i høst skal Kystskogbruket drøfte den videre satsingen.