Skognæringa Kyst har gitt uttalelse til forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Publisert 13.01.2022

På de rette vokseplassene har sitkagran rask vekst, gir god virkeskvalitet og tar opp store mengder CO2. Trærne er sterke mot storm og rotråte, og er godt tilpassa et klima i endring. Skognæringa Kyst mener vi bør utnytte disse mulighetene innafor fornuftige rammer.
På de rette vokseplassene har sitkagran rask vekst, gir god virkeskvalitet og tar opp store mengder CO2. Trærne er sterke mot storm og rotråte, og er godt tilpassa et klima i endring. Skognæringa Kyst mener vi bør utnytte disse mulighetene innafor fornuftige rammer.
Miljødirektoratet har satt frist til 14. januar 2022 for å gi innspill til utkastet til ny forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Skognæringa Kyst har jobbet ganske mye med sin uttalelse og har innarbeidet innspill fra flere aktører i organisasjonen, slik at dette skal være et omforent innspill. Vi håper likevel flere skognæringsaktører og andre knytta til kystskogbruket vil gi uttalelse, der de spiller inn forhold som er viktig, sett fra deres ståsted.

I utgangspunktet mener vi en slik forskrift som omhandler planting til skogbruksformål bør være hjemla i Skogloven og dermed forvaltes av de myndighetene som forvalter den. I dag er forskrifta forankra i Naturmangfoldloven og forvaltes av miljømyndighetene. Dette mener vi gir en delt forvaltning, som er uheldig. Blant annet har skogeier foryngelsesplikt etter skogloven, mens denne forskrifta ikke tar hensyn til dette. Vi opplever også 2-3 års saksbehandlingstid på søknader om å plante treslag av utenlandsk opprinnelse, noe som gjør at man kommer i strid med foryngelsesplikten i skogloven.

Stikkordsmessig oppsummert er dette våre hovedinnspill:

  • Det er fornuftig med fortsatt bruk av treslag med utenlandsk opprinnelse.
  • De positive effektene ved bruk av treslag med utenlandsk opprinnelse bør vektlegges tyngre i saksvurderingene, særlig klimaeffekten og treslagenes biologiske styrker, som styrke mot rotråte og stormskader og tilpasning til et endra klima.
  • Praktiseringen av gjeldende forskrift har til nå vært for streng og saksbehandlinga har tatt alt for lang tid.
  • Et forenklet system, slik det er foreslått for juletre og pyntegrønt med melding, bør kunne gjelde for all planting.
  • Vi er positive til at skogeier skal ha et ansvar for kontroll av uønska spredning i en ansvarssone rundt plantefeltet.
  • Vi mener at forskriften bør sortere under Skogloven, for å ha en enhetlig skogforvaltning i Norge.

MEN innspillet inneholder også andre momenter og nyanser, slik at hele innspillet må leses!

2022 01 13 Høringsinnspill Skognæringa Kyst Utenlandske Treslag