SKOGNÆRINGA ER OPPTATT AV MILJØ

Publisert 10.02.2022

håvardhegra
I bratte skrenter opp mot Hegra festning kjører Håvard Fossbakk hogstmaskin for Næsbø Skog AS. Terrenget i Trøndelag er utfordrende for skogsmaskin og lastbærer, men næringa er opptatt av å ta vare på skogbunnen, kantsoner ned mot bekker og elver og planting av ny skog etter hogst. 

For å forebygge kjørespor bruker Næsbø Skog AS granbar etter hogsten som underlag før lastbæreren kjører. Ved behov armerer de underlaget med stokker med bar på toppen. 

-Det er bløtt i Trøndelag og behov for tiltak for å ta vare på underlaget. Vi har stort fokus på jorda vi kjører på, og på internmøter i Næsbø Skog snakker vi om hvordan vi kan unngå stygge kjørespor, forteller Fossbakk. 

For første gang i Landsskogtakseringens historie er det nå en fallende tendens i tilveksten. Det kan det være flere årsaker til. Avskoging (nedbygging og bruk av skogarealer til beite), hogst av for ung skog, mangelfull skogplanting og for lite ungskopleie, er de viktigste årsakene. 

-Planting etter hogst er utrolig viktig. Det skjer i variabel grad, men er et område det må satses mer på, sier Fossbakk som også er opptatt av å ivareta biologisk mangfold. 

Han forteller at før hver hogst planlegges arbeidet godt og viktige miljøverdier tas hensyn til. Det settes av egne områder det ikke skal hogges i, som kalles MiS-figurer (Miljøregistrering i skog). Filosofien er at om man legger til rette for livsmiljøer, så vil også artene etablere seg.  

-Programvaren i skogsmaskinen lagrer planen slik at vi kan få varsler om MiS-figurer og andre hensyn, men når alt kommer til alt er det sjåføren som må tenke selv for å ta ulike hensyn. Jeg har inntrykk av at entreprenører i det store og det hele jobber seriøst med dette, avslutter Fossbakk før han setter seg i hogstmaskinen for å fortsette arbeidet.