Statsbudsjettet 2023

Publisert 06.10.2022

20210304_134849

Tilskudd til skogsveier og tømmerkaier er foreslått redusert med 10 millioner kroner over ordinært statsbudsjett for 2023. Utenom dette er det knapt endringer når det gjelder skogtiltak.
Skogtiltak over jordbruksavtalen er som kjent ferdigforhandlet med en økning på 39 millioner kroner.
Tekst og foto: Helge Kårstad

For skogbruket er det særlig to kapitler over Landbruks- og matdepartementets budsjett som er viktige:
1. Kapittel 1150, Jordbruksavtalen.
Post 50 gjelder tilskudd til Landbrukets Utviklingsfond. Denne posten er som vanlig allerede forhandlet ferdig. Her ble satt av 260 mill. kroner til skogbruk for 2023, en økning på 39 millioner kroner sammenlignet med bevilgningen for 2022. Men det er bare 3 millioner kroner mer enn for 2021. I denne posten ligger midler til skogsveier, skogplanting, kystskogmidler, skogbruksplanlegging og kompetansetiltak.

2. Kapittel 1149, Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket.
Her er tre viktige poster for skogbruket og framleggene fra regjeringa er følgende:
Post 51 gjelder tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket. Her er satt av det samme som i 2022, dvs. 4,943 millioner kroner.

Post 7 gjelder tilskudd til verdiskapingstiltak, dvs. skogsveier og tømmerkaier. Posten er er redusert med 10 mill. kroner, fra 61,174 mill. kroner i 2022 til 51,174 mill. kroner i 2023. I denne posten har det vært årlige reduksjoner siden toppåret 2017, da det ble bevilget noe i overkant av 100 millioner kroner til disse tiltakene.

Post 73 gjelder tilskudd til skog, klima og miljøtiltak. Her er det også satt av det samme som i 2022 (etter en økning i saldert budsjett), dvs. 55,852 millioner kroner.
Pengene går i hovedsak til tettere planting og gjødsling av skog. Det går også noe midler til Det norske Skogfrøverk, til langsiktig skogplanteforedling og PlanteValg ved NIBIO.

Andre viktige budsjettframlegg
Regjeringa foreslår også å videreføre ordninga for utbedring av flaskehalser til hinder for effektiv tømmertransport på fylkesveinettet (kap. 1320/64 over Samferdselsdepartementets budsjett) med en bevilgning på 21 millioner kroner. Dette er om lag det samme som de 2 foregående årene.

Tilskudd til klimaplanting (kap. 1420/37 over Klima- og miljødepartementets budsjett) er ikke endret. Her det satt av 5,120 millioner kroner. Dette er det samme som ble satt av både i 2021 og 2022. Men pengene ble aldri gjort tilgjengelig av departementet, verken i 2021 eller hittil i 2022. Det er derfor ennå ikke brukt en krone på tiltaket, selv om det altså er bevilget penger 2 ganger, og ventelig en 3dje gang i 2023.

Tilskudd til skogvern over Klima- og miljødepartements budsjett (kap. 1420, post 32) er foreslått med en relativt stor reduksjon på 235 millioner kroner til 200,7 millioner kroner.
I 2022 var bevilgningen ca. 436 millioner kroner, det samme som året før.

Regjeringa foreslår også å bevilge 87,5 mill. kroner til å opprette Bionova. Bionova skal være et statlig finansieringsorgan innenfor bioøkonomien knytta til jordbruk, skogbruk og havbruk for å bidra til å nå klimamålene i Norge. Bionova skal som kjent etableres i Brumunddal.

Savner penger til flaskehalser på kommuneveier
Det er ikke åpnet for midler til flaskehalser for tømmertransport på kommuneveier.
Dette ønsket er spilt inn til regjeringa av Skognæringa Kyst de to siste årene.