Tilskudd til miljøtiltak i skog 2023

Publisert 14.04.2023

Vestnes Molde
Ordningen gjelder tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog. Søknad sendes til og behandles av kommunen. Årets ramme til formålet er på omkring 5,5 mill. kroner.

For 2023 kan søknader behandles og bevilges fortløpende i kommunene – med andre ord ingen søknadsfrist. Les mer om ordningen her!

Det kan gis tilskudd til:

  • Dekning av merkostnad eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier.
    Det kan gis inntil 70 % tilskudd av medgåtte kostnader til slike tiltak.
  • Delvis dekning av tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier (nøkkelbiotoper), der hensynet til disse krever at skogeier avstår fra hogst eller legger om skogsdriften.
    Det kan gis inntil 30 % tilskudd, fratrukket en arealavhengig egenandel til dette tiltaket.
  • Dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder».

Skogeier kan søke på ordningen digitalt og kan gjøre dette fra egen skogfondskonto i ´Skogfond på nett´ (med innlogging via Altinn). Henvisning til søknadsskjema på papir (LDIR-911 B) finnes på Landbruksdirektoratets hjemmeside under ‘Tilskudd til miljøtiltak i skog’.


Nærmere om ordningen:
Ordningen har sin hjemmel i NMSK-forskriftens § 6 og forvaltes av kommunene etter reglene gitt i nevnte forskrift. Kommunen gir nærmere informasjon til skogeier om ordningen.

Det er bare grunneier (skogeier) som kan søke om tilskudd til miljøtiltak i skog på sin eiendom.

Ordningen er begrenset til områder der det drives skogbruk. Verneområder og områder som gjennom kommuneplan, reguleringsplan eller tilsvarende er regulert til annet enn landbruksformål – hvor ordinært skogbruk ikke kan drives – faller utenfor ordningen.