Tilretteleggjarar for taubanedrift

Publisert 24.09.2023

F.v. skogansvarleg i Kvinnherad kommune Francesca Galdiolo og leiar i Søre Kvinnherad Skogeigarlag Kristine Frøystein Reime.
F.v. skogansvarleg i Kvinnherad kommune Francesca Galdiolo og leiar i Søre Kvinnherad Skogeigarlag Kristine Frøystein Reime.

Ny leiar i Søre Kvinnherad Skogeigarlag i Vestland heiter Kristine Frøystein Reime. Saman med skogansvarleg i kommunen Francesca Galdiolo samla dei heile 80 personar i alle aldrar til skogdag med tema taubane forrige veke. Det var ein skikkeleg godt tilrettelagt skogdag.
Tekst og foto: Helge Kårstad

Ei skånsom og miljøretta driftsform i bratt terreng
Det er jamt aukande aktivitet i skogbruket i Vestland. Det er også mykje bratt terreng der bruk av taubane er ei lønsam, skånsom og miljøretta driftsform. Terrenginngrepa blir ikkje store, og det kan jamt takast omsyn til skog som vern mot naturfare. Å byggje kompetanse kring skogsdrift med taunbane i bratt terreng blir avgjerande framover. Det gjeld i det utøvande tradisjonele skogbruket, men også i høve beredskap mot naturskader.

Motivasjonsprosjektet

I regi av eit motivasjonsprosjekt for skogeigarane i Vestland har skogselskapa, skogeigarlaga, AT skog og Statsforvaltaren i Vestland arrangert skogdagar i fleire år og med ulike tema. I Kvinnherad forrige veke var temaet skogsdrift med taubane.
Leiar i Sogn og Fjordane Skogselskap Ruben Bøtun fortel at interessa er generelt aukande for skog og skogtema i fylket. I samarbeid med Hordaland Skogselskap blir det årleg arrangert kring 30 skogdagar i Vestland. Frammøtet er jamt godt, – i Kvinnherad stilte heile 80 skoginteresserte i alle aldrar opp. Bøtun legg til at samarbeid med lokale skogkrefter er avgjerande, i dette tilfelle kommune og skogeigarlaget.

Nedanfor følgjer ein bilete-reportasje med tekst frå skogdagen i Kvinnherad.
Vi vil utover hausten besøkje alle taubane entreprenørane i landet, og samtidig informere om det på denne nettsida.

Sjølv i ausande regnveir, som regnkleda syner, stilte kring 80 personar på skogdagen i Uskedalen, Kvinnherad kommune i Vestland.
Skogen som no skal hoggast i Uskedalen tilhøyrer skogeigarane i Englafjell Veglag. F.v. Frode Stensletten, Trond Olsen, Torgeir Feet, Kjell Arne Myklebust, Trond Johannes Myklebust og Kåre Johan Myklebust.
Dei har nyleg bygd den 1,6 km lange skogsbilvegen som løyser ut den hogstmodne skogen på ein glimrande måte.
Dagleg leiar i Sogn og Fjordane Skogselskap Ruben Bøtun (t.v.) har jobba mykje med å tilrettelegge for skogdagar i Vestland dei siste åra.
På skogdagen stilte det interesserte i alle aldrar. F.v. Sunniva Blokkum på fanget til faren Iver Andreas Blokkum.
Leiar i Søre Kvinnherad Skogeigarlag Kristine Frøystein Reime held eit særs engasjerande innlegg for skogplanting. Ho imponerte forsamlinga med grundig kunnskap både om skogsdrift, planting, sertifisering og ikkje minst trong for å trekkje den yngre garde inn i den spanande skognæringa. Vi kjem tilbake med ein eigen reportasje om kva ho har fått til kring akkurat det seinare i haust.
2 glade gutter stilte også på skogdagen. F.v. Ove Frotvedt og Atle Almeland i firma FanAgro AS som har planlagt skogsbilvegen i området. Begge er autoriserte vegplanleggjarar etter ei godkjenningsordning som er oppretta av Landbruksdirektoratet. Dei tilbyr vegplanlegging for skogeigarar hovudsakleg i Hordaland, men tek også oppdrag i andre deler av landet.
Torbjørn Frivik driv taubaneføretaket T Frivik Taubanedrift AS, og har nyleg fått dette oppdraget i Uskedalen. Det skal tilsaman hoggast 15 000 m3 grantømmer, og dagleg leiar Torbjørn Frivik reknar med at dei vil ha arbeid her eit heilt år.
Frivik nyttar ei tilhengarmontert kabelkran (KMS 4000) med fast berekabel og Liftliner 4000 løpekatt. Vinsjen og løpekatten kan nyttast både som fallbane (vinsje oppover) og vinsjing nedover. Krana er utvikla og produsert hos Konrad Forsttechnik GmbH i Østerrike. Torbjørn Frivik fortel at utstyret er fleksibelt og kan raskt flyttast og monterast. Men det krev at det er bygd bilveg, eigna velteplassar og snuplass for tømmerbil før skogsdrifta blir starta. Taubanestrekka kan bli inntil 500 meter lange (er inntil 400 m i Uskedalen), og breidda i kvart oppsett er ca. 50 meter.
Kvisting og kapping blir utført av eit Woody 60 aggregat som er påmontert ei teleskopstikke i ein Doosan 210 gravemaskin.
Det blir utbetalt driftstilskot, og skogeigaren sit igjen med noko i overkant av 200 kr pr. m3 ved taubanedrifta i Uskedalen.
Arnt Laukeland frå Sunnfjord er kjent for dei fleste i skognæringa. Han er instruktør hos Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs), og har halde svært mange skogdagar opp gjennom åra. Under skogdagen i Uskedalen informerte han om det meste innafor aktivt skogbruk, og vi registrerte at dei frammøte sette stor pris på det.
I det heile vart det ein særs vellukka skogdag med tema taubanedrift.
Stor takk til grunneigarane og intivatitakarane!