Tverrpolitisk enighet om å legge til rette for skogbasert lokal verdiskaping i Nordland

Publisert 12.09.2023

debatt
I forbindelse med Nordland Skog- og Trenetteverks fagdag om skognæring og påfølgende skogpolitiske seminar 28.-29. august, som ble gjennomført i samarbeid med Steigen kommune, ble det også arrangert en skogpolitisk debatt. Med lavere deltakelse enn vi har vært vant til på disse valgkamparrangementene, fikk vi likevel til god dialog og meningsutveksling mellom partiene om skog og skognæring i Nordland.
Tekst og foto: Torgunn Sollid-Bolås, prosjektleder Nordland Skog- og Trenæringsnettverk

 Som ved tidligere skogpolitiske debatter i Nordland var et viktig signal fra politikerne at kunnskapsnivået om skog, skogbruk og skognæring er lavt i Nordland, også blant politikere. Politikerne var derfor takknemlige over å bli invitert til “skogsamlinga”, og meldte tilbake at de hadde utbytte av å delta. Temaet for debatten var infrastruktur og tilrettelegging for lokal og regional skogbasert verdiskaping, og selv om de representerte partiene har ulikt syn på mye, var det bred enighet om betydningen av å legge til rette for at skogressursene i Nordland kan utnyttes lokalt og regionalt.

Blant tema som ble tatt opp fra publikum, var saksbehandlingstiden for skiltplaner i fylkeskommunene. Asgeir Murvold fra SB Skog beskrev hvordan saksbehandlingstid på opp til 6 uker for skiltplaner ved opplasting av tømmer på tømmerbil ved fylkeskommunale veger gir store utfordringer for drifts- og transportleddet. – Horisonten i driftsapparatet i skognæringa er bare på noen dager, og flere ukers saksbehandlingstid for enkle søknader om å få laste opp tømmer på bil ved fylkesveg gjør planlegginga enda vanskeligere, forklarte Murvold. Det ideelle ville vært å kunne planlegge drift geografisk og flytte driftsapparatet drift for drift i grend etter grend etter langsiktige planer, det ville vært mye å tjene på det både økonomisk og miljømessig, men slik er ikke virkeligheten. Forenkling av søknadsbehandlingen her ville vært et stort bidrag. Senterpartiets representant Kim Haugan Schei mente dette må være løsbart, og foreslo at det utarbeides et kart med fargekoding av vegstrekninger sortert etter OK/Krevende/Umulig for framlegg av tømmer. Dette kan muliggjøre rask behandling for søknader på strekninger med lite utfordringer ved opplasting. Forslaget fikk god oppslutning fra de øvrige deltakerne i panelet.

Debattleder Ole Bakke fra Skognæringa Kyst, utfordret panelet på å bidra til at kaimidlene i Statsbudsjettet i fortsettelsen nå blir ført over til arbeidet med oppskriving av kommunalt vegnett. Hanne Dyveke Søttar fra Fremskrittspartiet var tydelig på at hun skal bidra til at dette følges opp i partiet, og de samme signalene ble gitt fra representantene fra SP og KrF.

Nordlands førstekandidat for KrF, nåværende fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helèn Haukland, deltok også i panelet. Hun kunne fortelle at Nordland fylkeskommune som en oppfølging av Melding om kystskogbruket i 2022 startet arbeidet med å lage en egen forvaltningsplan for skogressursene som fylkeskommunen rår over. Videre er det enighet på Fylkestinget om å legge til rette for skogbasert verdiskaping i Nordland. Det er også tatt standpunkt om at det ikke er ønskelig med mer skogvern i Nordland, – videre vern på statens grunn bør nå komme i andre fylker, Nordland har tatt sin del.

SVs representant Kyrre Didriksen avsluttet debatten med å understreke at verdiskaping basert å lokale ressurser er svært viktig og av sentral betydning i SVs politikk for å sikre levende bygder og utvikling av distriktene, – da må ulike hensyn veies mot hverandre for å finne den rette balansen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige hensyn. Takk for to interessant dager, avslutter Didriksen.