Skognæringsforum Nordland arrangerer skogpolitisk seminar

Publisert 22.06.2023

DSC04348
Pandemi, klimakrise og krig i Europa har synliggjort hvor sårbare vi er i en globalisert verden, og satt
selvforsyning og resiliens på dagsorden i overgangen til bioøkonomien. Det fordrer en politikk som legger til rette for verdiskaping med regionalt baserte verdikjeder. Nordland har store skogressurser som kan bidra til bærekraftige regional og lokal verdiskaping, økt resiliens og binding av CO2. På denne bakgrunn inviterer Skognæringsforum Nordland i samarbeid med Steigen kommune til skogpolitisk seminar om infrastruktur for regional verdiskaping fra skogressursene.
Tekst: Torgunn Sollid-Bolås, sekretær Skognæringsforum Nordland

 

Nordland er det største skogreisingsfylket i landet. Mye av skogen er hogstmoden eller nærmer seg hogstmoden alder. Det gir et særdeles godt grunnlag for økt uttak av fornybart, klimavennlig råstoff til økt verdiskaping. De voksende skogressursene og «det grønne skiftet» gir Nordland et stort verdiskapingspotensial og muligheter for lokal og regional næringsutvikling. I et sikkerhets- og beredskapsperspektiv gir dette også økt resiliens. Moderne skogbruk drives etter miljøsertifiserte standarder, og er ei langsiktig næring basert på lokale fornybare ressurser og et internasjonalt marked. Dersom verdiskapingspotensialet i skog- og trenæringa skal utløses, må politiske insentiver og rammevilkår legge til rette for dette.

De voksende skogressursene og «det grønne skiftet» gir Nordland et stort verdiskapingspotensial og muligheter for lokal og regional næringsutvikling.


Skognæringsforum Nordland er et av åtte fylkesnettverk i Kystskogbruket.

Forumet er en del av Skognæringa Kyst SA, det vil si næringas del av trepartssamarbeidet i Kystskogbruket, et samarbeid mellom skog- og trenæringa, fylkesmennene og fylkeskommunene i de ti kystfylkene fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord. Forumet har siden 2013 jobbet for å legge til rette for gode rammebetingelser for de trebaserte verdikjedene i Nordland. I forumet deltar bedrifter og skogorganisasjoner. Satsingsområder er infrastruktur, verdiskaping, kompetanse og rekruttering.

Ei næring som investerer i et 100-årsperspektiv helt avhengig av samfunnets aktive deltakelse, og et godt trepartssamarbeid mellom næringa, politisk nivå og forvaltning. Skognæringspolitikken er viktig for skognæringa, både nasjonalt og på fylkes- og kommunenivå. Skognæringsforum Nordland opplever en økende bevissthet om skogbrukets betydning for både klima og verdiskapning, og at fylkets politikere i større grad ønsker å ta et aktivt grep om politikken og næringas utfordringer.


Kystfylkene besluttet i 2021 å videreføre det gode arbeidet som er gjort i Kystskogbruket. Alle de sju
fylkestingene langs kysten vedtok ny Melding om kystskogbruket 2021, som oppfølging av arbeidsstrategi vedtatt i Melding om kystskogbruket 2015. Kystskogmeldinga legger FNs klimapanel sine anbefalinger til grunn, slik også Skogmeldinga (Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst) gjør. I «det grønne skiftet» og omlegging til bioøkonomien vektlegger flere nasjonale strategier og meldinger skogens betydning som ressurs. Her understrekes også betydningen av helhetlig og styrket satsing på forskning, utvikling og innovasjon i skog- og trenæringen. I 2021 ble FoUI-arbeidet i skog- og trenæringa fulgt opp med strategien Skog – og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling. Strategien legger til grunn at ressursene fra skogen er et viktig bidrag til bærekraftig samfunnsutvikling, grønn omstilling av økonomien og nye lønnsomme arbeidsplasser. Økt og mer effektiv bruk av fornybare biologiske ressurser er sentralt for en omlegging mot en lavutslippsøkonomi.


For å nå våre internasjonale klimaforpliktelser og framtidig bærekraftig verdiskaping er det avgjørende å sikre og videreutvikle eksisterende skog- og treindustri, og å bedre rammevilkårene for alle ledd i verdikjeden som industrien er avhengig av. Skognæringsforum Nordland inviterer derfor til valgkampdebatt om skognæringspolitikk og rammevilkår for skogbruket i Nordland. Vi håper politikerne i Nordland deltar for å presentere sitt syn på skognæringspolitikken for Nordland, sier Bjørn Borgan, leder for Skognæringsforum Nordland. For mer info om arrangementet, program og påmelding se her!

Bjørn Borgan, leder Skognæringsforum Nordland. Foto: Bjørn Eide