20210203_153327
Hovedpilarene i Infrastrukturprogrammet er rapporten «Transport av skogsvirke i kyststrøk», SINTEF 2011 og «Skogsveiprosjektene i Kystskogbruket», sammen med informasjon om flaskehalser på det offentlige veinettet. Programmet omfatter verdikjeden fra skogen til industrien i et tidsperspektiv på de kommende 25 år (fem 5-års perioder).

Her finner du de ulike infrastruktur-prosjektene i regi av Skognæringa Kyst

Skogsveiprosjektene

Av Linn Hege Bragstad | 6. september 2019

Skogsindustrien stilte for noen år siden spørsmålet:«Hvor står fremtidige og arealmessig tilgjengelige skogressurser langs kysten og hvor mye er dette?» Melding om Kystskogbruket (2008) prioriterte et eget prosjekt, det såkalte «skogsveiprosjektet» for blant annet å finne svar på dette. Helge Kårstad (heretter prosjektleder) ble ansatt i et 3-årig fellesprosjekt av fylkesmannsgruppen i Kystskogbruket (heretter fylkesmannsgruppen).…

Flaskehalser for tømmertransport på kommunale veier

Av Linn Hege Bragstad | 22. juli 2019

Det kommunale veinettet i store deler av landet har flaskehalser for tømmertransport, og kystskogfylkene har den klart største andelen av de dårligste veiene. I region vest (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) er hele 75% av de kommunale veiene ikke tillatt med vogntog, dvs. bare godkjent for lengde 15,5 eller 12,4 meter (enkel bil). Noen…

Infrastrukturprogram for kystskogbruket

Av Linn Hege Bragstad | 26. februar 2019

Kystskogfylkene er i en situasjon der meget store tømmervolum blir hogstmodne i skogreisingsskogene i de kommende tiårene. Infrastrukturen i disse områdene er altfor svak og Infrastrukturprogrammet har som formål å utrede hvordan en ekstraordinær utbygging av infrastrukturen i kystskogbruket kan gjennomføres. Programmet skal bidra til å framskaffe nødvendige informasjon for å skissere et utbyggingsprogram som gir de beste samfunnsøkonomiske effekter og samtidig ivaretar ressursutnyttelsen på beste måte.

Virkesterminalprosjektet 2013 – 2014

Av Linn Hege Bragstad | 26. februar 2019

Kystskogmeldinga som kom i 2008, satte behovet for utbygging av infrastrukturen inkludert skogsveier, offentlige veier og kaier i kystfylkene på dagsorden. SINTEF ble i 2010 engasjert av Kystskogbruket for å utrede behovet for kaier langs kysten ut fra skognæringas behov. Landbruks- og matdepartementet ble orientert om resultatene og fikk overlevert rapporten («Transport av skogvirke i…