Prosjekter

Sorter
Søk

Valg av hogstalder – Konsekvenser for skogeiers økonomi og skogens klimaeffekt

Utarbeide en veileder med interaktive hjelpemidler og illustrasjoner som på en enkel måte belyser konsekvensene for skogeiers økonomi og skogens klimaeffekt av forskjellige valg av hogsttidspunkt. Disse hjelpemidlene skal både være til hjelp for den enkelte skogeier, men vil også være gode hjelpemidler for skogbruksledere og kommunalt skogansvarlige i deres rådgiving overfor skogeiere

Avsluttet med rapport

Framtidsskogen

Økende hogstaktivitet lang kysten blir ikke fulgt opp med investeringer i ny kvalitetsskog. Det drives i stor grad et høstingsskogbruk som betyr at vi i praksis bygger ned skogressursene langs kysten. Hogst og plantestatistikken viser dette med all tydelighet, der gapet mellom hogst og planting blir stadig større. Det haster med å snu utviklinga i bærekraftig retning for å sikre verdiskaping og karbonbinding i framtidsskogen. Formålet med prosjektet er å identifiserer årsakene til hvorfor en del skogeiere har valgt å ikke forynge etter hogst og hva som skal til for at disse skogeierne skal forynge.

Avsluttet med rapport

FoU, Innovasjon og trebruk

Prosjektet FoU, Innovasjon og trebruk har som målsetting å skape og styrke nettverk for bruk av norsk trevirke fra kystskogbruket i videre bearbeiding og foredling i norske bedrifter. Dette skal bidra til å styrke skogeiers mulighet til god avkastning på tømmeret i det norske markedet, fra kystskogbruket. Prosjektet skal styrke og bygge en utviklingsorientert kultur, og ta tak i utfordringer og muligheter med hovedfokus på bedrifters betingelser og framtidsperspektiv.
Prosjektet ble avsluttet desember 2021. Rapport foreligger

Avsluttet