Nyhetssaker: Aktuelt

Skogentusiast med taubane

Av Helge Kårstad | 4. mars 2024

Geir Holstad frå Vik i Sogn starta å rydde skog under kraftliner allereie som 20-åring.I dag er det 12 tilsette i firma Holstad Hogst AS som utfører alt frå skogrydding til drift av hogstmaskiner i flatt terreng. Men også ei taubane fins i maskinparken.  Tekst og foto: Helge Kårstad Det er mykje skog i Sogn…

Et armt land og bare sjeldent ses en busk

Av Helge Kårstad | 23. februar 2024

Johan Sebastian Welhaven skildra i 1842 eit bilete av Strilelandet (områda kring Bergen) som et grått og fattigslig landskap. – «Det er et armt land. Fjeldene er nakne og grå. Bare sjeldent ses en grøn busk». I dag blir det hausta skogsvirke og skapt verdiar for milliardar av kroner nettopp i dette området. Korleis kunne…

Kaien som fekk tungtrafikken ut av byen

Av Helge Kårstad | 28. januar 2024

Ordførar Alf Erik Andersen i nye Lindesnes kommune er full av lovord når det gjeld Strømsvika tømmerterminal i Mandal. – Det var tømmerkaien som drog ei områdereguleringa frå 2012 for ny hamn i Mandal i gang, og dermed fekk vi tungtrafikken ut av byen. I grevens tid for tømmertrafikken har auka mykje etterpå fortel Andersen.…

Mykje er gjort, mykje ventar

Av Helge Kårstad | 22. januar 2024

Det er gjort mykje for å betre infrastrukturen i kystskogfylka siste 10 åra. Tømmerkaiane er snart ferdig utbygde og skogsvegane er i god rute. Men flaskehalsar på kommunevegar er nærast ei krise for tømmertransporten i mange kommunar.Tekst og foto: Helge Kårstad Ei prioritert sak i kystskogfylkaKystskogfylka har historisk sett hatt dei høgaste drift- og transportkostnader…

Øystein Simonsen til Nortømmer

Av Helge Kårstad | 16. januar 2024

Øystein Simonsen frå Bergen er ny regionleiar Sør-Vest i Nortømmer. Han får ansvaret for fylka Agder, Rogaland og Vestland. Simonsen var tidlegare dagleg leiar i Bergens Skog- og Træplantningsselskap, og har i det siste arbeidd som skogforvaltar i Bergen kommune.Tekst og foto: Helge Kårstad Brei bakgrunnØystein Simonsen fortel at han kjem opphaveleg frå Hamar, og…

Kunstverket i Gudbrandsdalen

Av Helge Kårstad | 19. desember 2023

Skogentusiastar og taubanefolk stod bak utforminga av Fakkelmannen, eit av landets mest fotogene kunstverk. Staden er Hafjell, tidspunktet er 1993, året før OL på Lillehammer.Prosjektleiar og tidlegare skogbrukssjef i Øyer kommune Carl Olav Holen fortel at utfordringa vart teken på strak arm då OL komiteen via rådmannen i kommunen kom inn på kontoret ein dag.Tekst…

Furua som vart talarstol

Av Helge Kårstad | 15. desember 2023

Ein heilt spesiell talarstol vart laga til opninga av Håem tømmerkai 3. november.Ottar Arve Bjørkedal frå Bjørkedalen i Volda er styreleiar i Skognæringa Kyst og hadde laga talarstolen.Vi tek med historia til talarstolen, og talen som Ottar Arve held same dagen.Tekst og foto Helge Kårstad Furua som vart talarstolFurufrøet til dette spesielle treet vi no…

Ho samlar skogeigarar

Av Helge Kårstad | 11. desember 2023

Guri Ophus Tyssebotn starta som skogsvegplanleggjar i Vestland for eit år sidan.Planane endar ofte i fellesløysingar mellom fleire skogeigarar. Tolmod, lange kaffiøkter og gode historier er medisinen for å få semje om løysingane fortel Guri.Tekst og foto: Helge kårstad Interssant jobb – Det er ein veldig interessant jobb dette» seier Guri og fortel engasjert vidare.…

Skognæringa vil ha fleire taubaner

Av Helge Kårstad | 30. november 2023

Sentrale virkeskjøparar møtte nyleg statsforvaltarane i landet. Skognæringa etterlyser fleire taubaner i det bratte skogterrenget, og ei eiga arbeidsgruppe er no etablert.Tekst og foto: Helge Kårstad Virkeskjøparane Nortømmer, Glommen Mjøsen Skog, AT Skog og Allskog signerte 16.mai 2023 ein handlingsplan med føremål å sikre eit norsk taubanemiljø i framtida.Ein sentral del i handlingsplanen var å…

Skognæringa Kyst med innspill til stortingsmeldinger i 2024 på Klima og Naturmangfold

Av Linn Hege Bragstad | 30. november 2023

Regjeringen skal i løpet av 2024 legge fram en stortingsmelding om naturmangfold for å følge opp den nye internasjonale naturavtalen, og en stortingsmelding om klima for perioden fram mot 2035 på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050. Meldingene skal omhandle natur og klima i hele Norge, både på land og i havet. I den forbindelse ble Kystskogbruket invitert til å komme med innspill til disse meldingene. Skognæringa Kyst har levert innspill til disse.