Dei første av dei siste

Koronaepidemien stoppa mange prosessar kring utbygging av tømmerkaiar i landet, men no er det stor aktivitet igjen. Børnes Tømmerkai i Kvinnherad kommune og Stokmarknes tømmerkai i Hadsel kommune er i sluttfasen, og vil etter planen bli ferdigstilt i første kvartal 2023.Tekst og foto: Helge Kårstad Kortreist tømmerkai i KvinnheradUtbygging av Børnes tømmerkai i Kvinnherad kommune…

Les mer

Krafttak for taubanemiljøet

Fylkesskogmester Torkel Hofseth i Vestland tilrår i eit brev til kommunane i fylket å auke tilskotet til bruk av taubane i bratt terreng med 100 kroner per kubikkmeter. Hofseth seier at det trengs eit krafttak for taubanedrift på grunn av kostnadsauke, mangel på taubanemannskap og sterk kapasitetsnedgang for taubaner i Norge.Tekst og foto Helge Kårstad…

Les mer

Lukkeleg som liten

Medan dei store virkeskjøparane i landet fusjonerte for nokre år sidan, etablerte Ingunn, Martin og Tarje eit lokalt forankra miniføretak kalla Fjordtømmer AS. Det som i mange sine auge ikkje skulle vere mogleg, har tvert imot blitt ein suksess.Tekst og foto: Helge Kårstad Vi møter styreleiar Martin Braanaas og dagleg leiar Ingunn Kjelstad i nye…

Les mer

Statsbudsjettet 2023

Tilskudd til skogsveier og tømmerkaier er foreslått redusert med 10 millioner kroner over ordinært statsbudsjett for 2023. Utenom dette er det knapt endringer når det gjelder skogtiltak. Skogtiltak over jordbruksavtalen er som kjent ferdigforhandlet med en økning på 39 millioner kroner.Tekst og foto: Helge Kårstad For skogbruket er det særlig to kapitler over Landbruks- og…

Les mer

Ein brukarvenleg applikasjon

Taubanekalkulatoren er no omforma frå rekneark til ein brukarvenleg applikasjon (“app”).Igår vart appen testa ved to pågåande taubanedrifter i Sogn. Kalkulatoren for taubanedrift er den første i Norge, og vil bli gjort offisielt tilgjengeleg innan årsskiftet.Tekst og foto: Helge Kårstad Norsk Taubanelag tok hausten 2020 initiativ til å utvikle ein nettbasert produktivitets- og kostandskalkulator for…

Les mer

Vi treng taubaner i Norge

Skogkurs sine nye flotte lokale i Brumunddal var møtestaden for Taubanesamlinga 2022.Heile skogsnorge var representert, og kravet frå alle var eintyding: vi treng eit sterkare fokus på taubaner i norsk skogbruk framover.Tekst og foto: Helge Kårstad I regi av Norske Taubanelag og i samarbeid med Kystskogbruket og Skogkurs vart årets taubanesamling arrangert hos Skogkurs på…

Les mer

7 nye skissesøknader er prioriterte

Nyleg offentleggjorde Landbruksdirektoratet namna på 7 prioriterte skissesøknader om utbygging av tømmerkai. Med løyving og seinare iverksetjing av desse søknadane, ventar vi at det meste er gjort innan eit par år når det gjeld utbygging av tømmerkaiar i kystskogfylka.Tekst og foto: Helge Kårstad Det starta i 2012Det har vore ei aktiv, effektiv og rask utbygging…

Les mer

Taubanesamling i Brumunddal

Det er mykje bratt skogsterreng i Norge og det vesle taubanemiljøet er bokstaveleg tala ute i hardt veir for tida. Leiar Torbjørn Frivik i Norske Taubanelag ynskjer alle med interesse for skogsdrift i bratt skogsterreng i Norge velkomne til taubanesamlinga i år.Tekst og foto: Helge Kårstad Taubanesamlinga 2022 føregår fredag 12. august i Brumunddal. Leiar…

Les mer

Hjorten et opp skogen

Hjortestammen har dobla seg sidan år 2000 og veksten er aukande. Ein fersk rapport frå NIBIO viser til estimerte verditap på inntil 46% i foryngingsfelt av gran på Vestlandet og i Trøndelag. Saman med skader på eng utgjer dette store tap for grunneigarar og tiltak må setjast i verk.Tekst og foto: Helge Kårstad NIBIO ved…

Les mer