Skognæringa Kyst med innspill om økologisk bærekraft i skog

Stavkirka i Lom kan være et eksempel på at vi har trengt trevirke før i tida og ikke minst trenger trevirke i det grønne skiftet. Dagens økologiske tilstand vurderes opp mot urørt tilstand. Vi må ta med nytten av tre når vi vurderer hvilket nivå den økologiske tilstanden i skog skal ligge på. Bildet viser også et variert skogbilde, der det er gode naturlige utviklingsmuligheter. I vurderinga må vi huske at norsk skog og natur er svært variert og at en rekke parametere utvikler seg i riktig retning med tanke på økologisk tilstand i skogen. Foto: Rune Hedegart

Les mer

Produktdokumentasjon og sertifisering av skurlast og trevare

Norsk Bygdesagforening og Norske Trevarer inviterer sine medlemmer til seminar 17-19. februar på Hotel Alexandra i Loen, Stryn kommune. Seminaret er utarbeidet i samarbeid med Skognæringa Kyst og tredriverne i Vestland og Møre og Romsdal.  Vi arbeider målretta mot å få betre kompetanse på produktdokumentasjon og ulike miljøsertifiseringsordningar i våre medlemsbedrifter. Både regelverk og marknaden…

Les mer

Skognæringa Kysts innspill til statsbudsjettet 2024

Før jul sendte Skognæringa Kysts daglige leder Ole Hartvig Bakke, på vegne av styret i Skognæringa Kyst, innspill til statsbudsjett 2024 over til Landbruks- og matdepartementets (LMD). Innspillet handlet om utbedring av flaskehalser på kommunevegene. Der ba Ole Hartvig Bakke om at det bevilges 20 millioner kroner som spleisemidler til fjerning av prioriterte flaskehalser på kommuneveier, som er viktig for jord- og skogbruk over LMDs budsjett i 2024.

Les mer

Halvfulle tømmerlass er dårlig klimapolitikk

Skogen fanger halvparten av all CO2 som slippes ut i Norge, og når tømmer fra skogen foredles og erstatter fossile produkter som plast, stål og betong, kuttes ytterligere utslipp. Tømmertransport inn til foredlingsindustri er derimot en akilles i klimaregnskapet, på grunn av dårlige kommuneveger.

Les mer

Stor aktivitet i Vestland Skognæringsforum

Vestland Skognæringsforum har satsa mykje på aktivitetar i 2022, på bakgrunnen av det utilfredsstillande rekrutteringsarbeidet innan skogbruk på Vestlandet. Og ønske om å få eit større fokus på skog og skogbruk i fylket. Den 28. og 29. april vart det gjennomført eit seminar med fokus på kvalitetstømmer frå skogen, eit samarbeid mellom Vestland Skognæringsforum og…

Les mer

Julehelsing til våre samarbeidspartnere

Året 2022 nærmer seg slutten, og det er tid for å reflektere litt over året som har gått. Vi som har jobba i Skognæringa Kyst, som representerer skog- og trenæringa i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket, har hatt et aktivt år. Vi har holdt trykket oppe på å utvikle effektive transportløsninger for tømmer langs kysten, vi har…

Les mer

Høringsinnspill til endring i bærekraftforskriften

Skognæringa Kyst har gitt innspill til forslaget til endringer i «Forskrift om berekraftig skogbruk», som er på høring fram til 29. november i år. Vårt innspill er laget etter god dialog med flere aktører i Kystskogbruket. Det er en god støtte å ha kunnskapsrike samarbeidspartnere i slikt arbeid. Vårt innspill er formidlet til resten av…

Les mer