Aktuelt

Taubanesamling i Øyer

Du er invitert til stor skogdag med tema bratt terreng. Det skjer i Øyer kommune i Gudbrandsdalen fredag 28. august. Set av dagen no! Skogdagen i Øyer er eit samarbeid mellom Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Glommen Mjøsen Skog, Norsk Taubanelag og Kystskogbruket.Dei to største taubaneentreprenørane i Norge vil demonstrer ulike driftsmåtar i bratt terrenng.Meir detaljert program…

Les mer »

Skogkurs: Storsatsning på nettkurs for entreprenører og maskinførere

Med betydelig støtte fra Kompetanse Norge setter Skogkurs opp 36 nettkurs for entreprenører og skogsmaskinførere. Samtlige kurs er gratis og gjennomføres innen utgangen av august – de fleste før ferien. Eksamensforberedende kurs for praksiskandidaterHer er det 4 kurs: ett er gjennomført, to kurs går i juni og ett settes opp i august. Kursene går over…

Les mer »

Planta skog i 50 år

Sigfred har runda 81 år og er denne dagen i gang med skogplanting. I heile 50 år har han planta skog, litt for seg sjølv men også for andre. – «Det er triveleg arbeid» seier den tidlegare bonden Sigfred Stusdal i Alver kommune ved Bergen.Tekst og foto: Helge Kårstad Store verdiar i skogenVi møter Sigfred…

Les mer »

Transportøkonomisk institutt skal utgreie flaskehalsar

I regi av Kystskogbruket er TØI (Transportøkonomisk institutt) nyleg engasjert til å utarbeide ein samfunnsøkonomisk nytteanalyse av å skrive opp kommunevegane/ fjerne flaskehalsane for tømmertransport. Det skal også utarbeidast ei prioriteringsliste over dei enkelte vegane. Arbeidet skal skje i samarbeid med Fylkesmannen.Tekst og foto: Helge Kårstad Kippkøyringa er fælSom vi veit er det særdeles mykje…

Les mer »

Herrens glade dager

Skogplanting er «inn» for tida. Dette er kjekt, vi tenar pengar og det er ei grei avkopling frå dataskjermen fortel 15 åringane Amund, Richard og Daniel frå Førde.Tekst og foto: Helge Kårstad Tenar pengar– «På sett og vis lever vi herrens glade dager» seier Amund med eit smil då vi møter skogplantarane frå Førde, ein…

Les mer »
Klimakur2030

Skognæringa Kysts uttale til Klimakur 2030

Skognæringa Kyst SA ber Miljødirektoratet snarast råd få på plass eit nasjonalt finansiert klimaskogprogram. Programmet bør utviklast med bakgrunn i erfaringane frå pilotprosjektet Planting av skog på nye arealer.

Les mer »

Konferanseuke i WoodWorks! Cluster 11.-15. mai

Økt klimabevissthet og nye forbrukertrender øker etterspørselen etter bærekraftige materialer av tre. Dette gir grunnlag for svært positive fremtidsperspektiver. WoodWorks! klyngen skal bidra med nye produkter og løsninger til markedet som både reduserer klimagasser og skaper fremtidsrettede arbeidsplasser og et grunnlag for økt vekst og verdiskaping for klyngens bedrifter. Oppstartskonferansen som var planlagt i mars…

Les mer »

Ingen endringar for skogbruket

Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag og staten v/ Landbruks- og matdepartementet la 30. april fram resultatet av forenkla forhandlingar for ein Jordbruksavtale 2020-2021.Det vart ikkje føreslege endringar i budsjettmidlar for skogbruket jamført med årets avtale. Skogbruket i  Jordbruksavtalen 2020-21Avtalen inneber 350 millionar kroner meir i budsjettstøtte og noko i overkant av 300 millionar kroner…

Les mer »

Uttale til Høring av olivinskog som utvalgt naturtype

Status. Lovverket og systemet rundt prioriterte arter og utvalgte naturtyper er Skognæringa Kyst sterkt kritisk til. Det vi er kritisk til er den betydelige båndleggingen av skogarealer. Skogarealer blir båndlagt uten tilstrekkelig dokumentasjon og faktagrunnlag. Uten at det nødvendigvis bevarer det biologiske mangfoldet Skognæringa Kyst SA har uttalt seg vedrørende forslag om olivinskog som utvalgt…

Les mer »